Dues nenes jugant en una piscina.

Ajuts a les famílies per les activitats d’educació en el lleure a l’estiu 2020

Les administracions han posat en marxa ajuts per a que tots els nens i nenes puguin gaudir d’activitats d’educació en el lleure durant aquest estiu.

T’informen de dos tipus d’ajuts, unes de l’Ajuntament de Gavà i unes altres de la Generalitat de Catalunya.

Ajuntament de Gavà

*Atenció, aquests ajuts ja no estan disponibles*

L’Ajuntament de Gavà ha aprovat subvencions per la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar. Pel que respecte a les activitats de lleure, n’hi ha dues: una per activitats d’estiu 2020 i una altra per a la inclusió dels casals d’estiu 2020.

Activitats d’estiu 2020

Serà subvencionable el cost de les quotes de participació en una activitat d’estiu que es porti a terme per una entitat de Gavà. Només es subvencionaran les activitats que es portin a terme en una entitat, amb un màxim de 5 setmanes. Està dirigit a infants de P3 a 4t d’ESO / 3 a 16 anys i la persona que sol·licita d’ajuda és la mare, pare o tutor/a legal. Per accedir a aquest ajut s’han de complir els següents requisits:

  • Estar empadronat/da al municipi de Gavà.
  • No haver estat beneficiària/ària de la mateixa línia de subvencions de suport a la infància, durant el curs escolar de l’any de la convocatòria.
  • En cas de divorci o separació legal dels pares, el sol·licitant ha de ser el progenitor/a que es fa càrrec de la despesa.
  • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics del municipi de Gavà, i en el cas d’activitats extraescolars i/o activitats d’estiu i suport inclusió en casal d’estiu, s’haurà d’estar inscrit en una activitat extraescolar i/o casal d’estiu, en un centre del municipi i col·laborador amb l’Ajuntament de Gavà.
  • No disposar d’un llindar de renda superior a 1,8 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència a Catalunya (1.500,00€ (MUF-1) ) durant l’any de la convocatòria.

Per sol·licitar l’ajut s’ha de complimentar degudament la sol·licitud específica, presentar-la, dins el període establert al Registre electrònic de l’Ajuntament, ja sigui presencialment a l’OAC o telemàticament a través de la Seu Electrònica** i adjuntar la documentació requerida en cada una de les línies.

**podeu trobar el tràmit seleccionant al cercador “ajuts” i clicant a “Subvencions de suport a la infància. Línia 5. Activitats d’estiu”

L’import de la subvenció varia segons els casos: oscila entre el 20% del cost de les activitats, durant un màxim de 5 setmanes, fins el 100%.

Pots consultar les bases de l’ajut en aquest enllaç.

La sol·licitud per a aquesta subvenció es pot realitzar fins el dia 7 de juliol de 2020.

Inclusió als casals d’estiu 2020

És una mesura de suport a la inclusió en casals d’estiu, l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials per a la realització dels casals d’estiu a la ciutat de juny a setembre, fora de calendari lectiu, que fan possible la participació dels infants i joves escolaritzats a l’etapa obligatòria. Ajuda dirigida a infants de 3 a 18 anys, La persona que sol·licita és la mare, pare o tutor/a legal. Cal complir amb el següent requisit:

  • Estar empadronat/da al municipi de Gavà i estar matriculat a una escola d’educació especial o ser alumne d’un SIEI a l’escola ordinària.
  • Estar matriculat a una activitat d’estiu, en un centre del municipi i col·laborador de l’Ajuntament de Gavà.

Per sol·licitar l’ajut s’ha de complimentar degudament la sol·licitud específica, presentar-la, dins el període establert al Registre electrònic de l’Ajuntament, ja sigui presencialment a l’OAC o a través de la Seu Electrònica** i adjuntar la documentació requerida.

**podeu trobar el tràmit seleccionant al cercador “ajuts” i clicant a “Subvencions de suport a la infància. Línia 6. Suport inclusió casals d’estiu”

L’import de la subvenció és d’un màxim de 400€ i és compatible amb els ajuts a Activitats d’estiu 2020 de l’Ajuntament de Gavà.

*Aquesta ajuda és compatible amb l’anterior.

Per accedir a la sol·licitud i ampliar informació consulta aquí.

La sol·licitud per a aquesta subvenció es pot realitzar fins el dia 7 de juliol de 2020.

Generalitat de Catalunya

*Atenció, aquests ajuts ja no estan disponibles*

La Generalitat de Catalunya ha creat un ajut econòmic extraordinari destinat a les unitats familiars de Catalunya que inscriguin els seus fills i filles d’entre 3 i 17 anys a les activitats de lleure educatiu a Catalunya.

El pagament de l’ajut és farà de forma directa a les entitats i empreses que hagin organitzat l’activitat d’educació en el lleure on hagi participat la persona beneficiària, i les persones beneficiàries hauran de realitzar-la corresponent sol·licitud de l’ajut a partir de l’obertura de la convocatòria amb què es tramitarà.

Les activitats de lleure educatiu previstes en aquest ajut són aquelles que estiguin correctament notificades a la Direcció General de Joventut i que compleixin els requisits del Decret 267/2016 d’Activitats d’Educació en el lleure, i que és facin entre el 22 de juny i el 13 de setembre del 2020.

Aquest ajut econòmic extraordinari s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. Té caràcter puntual i, per tant, es farà efectiva amb un únic pagament mitjançant transferència bancària a l’entitat o empresa a la qual hagin estat inscrits els infants de 3 a 17 anys.

Quantia de l’Ajut

S’estableixen dos tipus d’ajuts:

  1. En el cas que la inscripció es realitzi per participar en colònies, acampades, estades esportives, rutes, rutes esportives o camps de treball, la quantia de l’ajut econòmic serà de cent euros (100 euros).
  2. En el cas que la inscripció es realitzi en una activitat sense pernoctació regulada per el Decret 267/2016, serà de vuitanta euros (80 euros).

En tots els casos l’activitat a la qual la persona beneficiària inscrigui els seus fills i filles haurà d’haver estat notificada correctament a la Direcció General de Joventut i la seva durada mínima ha de ser de 7 dies. En el cas de les activitats sense pernoctació la durada diària mínima de l’activitat ha de ser de 5 hores.

Persones beneficiàries i requisits

Les persones beneficiàries són les que acreditin el compliment dels requisits següents:

a) Tenir al seu càrrec infants, adolescents i joves d’entre 3 i 17 anys.
b) Ésser major de divuit anys.
c) Estar empadronat/da i residir legalment en un municipi de Catalunya.
d) Que la unitat familiar tingui ingressos inferiors als 25.180,44 euros anuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar. S’entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.

Compatibilitats i Incompatibilitats

L’ajut econòmic per a activitats en l’àmbit del lleure és compatible amb la percepció d’altres ajuts i prestacions percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre beca, ajuda, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, si la suma mensual dels quals no supera el límit de 25.180,44 euros anuals.

Cada unitat familiar té dret a un expedient d’ajut econòmic per a activitats en l’àmbit del lleure per cada fill/a que s’inscrigui en activitats en el lleure.

L’ajut extraordinari per a activitats del lleure és incompatible amb beques i altres tipus d’ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat concedides per entitats i/o altres administracions

Procediment per la sol·licitud

A data 9 de juliol de 2020 s’ha aprovat la resolució (TSF/1683/2020) per la qual s’aprova a convocatòria d’aquestes ajudes.

Cada unitat familiar té dret a una sol·licitud d’ajut econòmic per a una activitat en l’àmbit del lleure per cada fill o filla que tingui a càrrec d’entre 3 i 17 anys.

Les persones susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en aquesta norma han d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud normalitzat exclusivament via telemàtica.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i aquest formulari específic de la convocatòria és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud.

Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s’ha de presentar electrònicament mitjançant l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Les persones sol·licitants poden fer el seguiment de l’estat de la sol·licitud a l’espai La meva carpeta de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat).

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 8:00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir a partir del dia 15/07/2020. El termini estarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació i, com a màxim, fins a les 15:00 hores del 14 de setembre de l’any 2020. En cas que es produeixi aquest exhauriment, se n’informarà a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Un cop revisades les sol·licituds, en el termini màxim de quatre mesos a comptar des del dia 15/07/2020 s’ha de notificar la resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

En cas que hagi finalitzat el termini establert i no s’hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: