Mesures arrendaments/productes hipotecaris/pensions

Mesures de suspensió o de restricció del desenvolupament de l’activitat en locals de negoci arrendats

 • Objecte: Modificació de les condicions del contracte. L’autoritat competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l’activitat o de restricció de l’aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d’activitats industrials i comercials. En els contractes subscrits a partir de l’1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d’una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte.
 • Convoca: Generalitat de Catalunya
 • Termini de sol·licituds: Les mesures adoptades limiten la seva eficàcia al temps de vigència de les prohibicions o restriccions dictades per l’autoritat competent i s’estableixen com a regles per defecte en cas que les parts no arribin a un acord satisfactori en un termini prudencial.
 • Paraules clau: #ajuts #ajudes #empresa #autònoms #autónomes #comerç #cooperatives #lloguer

Moratòria hipotecària locals amb activitat econòmica

 • Objecte: La moratòria del deute hipotecari del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, inicialment prevista per a l’habitatge habitual de les persones físiques s’estén ara a dos nous col·lectius: el dels autònoms i autònomes, persones empresàries i professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat econòmica. Per a poder accedir a aquesta moratòria s’haurà de complir la condició que la persona autònoma, que sofreixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seva facturació d’almenys un 40% i complir els requisits de vulnerabilitat econòmica.
 • Convoca: Govern d’Espanya
 • Paraules clau: #ajuts #ajudes #empresa #autònoms #autónomes #comerç #cooperatives #lloguer

Disponibilitat excepcional dels plans de pensions

 • Objecte: Disponibilitat excepcional dels plans de pensions davant la situació derivada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Convoca: Govern d’Espanya
 • Termini de sol·licituds: A partir del 23/04/2020
 • Paraules clau: #ajuts #ajudes #empresa #autònoms #autónomes #comerç #cooperatives #plapensions

Incentiu fiscal per a arrendadors/es per fomentar la rebaixa de l’arrendament

 • Objecte: Les persones arrendadores, que no siguin grans tenidores, que haguessin subscrit un contracte d’arrendament per a ús d’una activitat econòmica classificada en els IAE següents podran computar en 2021 per al càlcul del rendiment del capital immobiliari com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda que voluntàriament haguessin acordat a partir de 14/3/2020 corresponents a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març de 2021:
  • Divisió 6: Altres explotacions ramaderes
  • Grup 755: Agències de viatges
  • Grup 969: Altres serveis recreatius
  • Grup 972: Salons de perruqueria i instituts de bellesa
  • Grup 973: Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies.
 • Convoca: Govern d’Espanya
 • Termini de sol·licituds: Amb efectes des d’1/1/2021 s’afegeix com a despesa deduïble dels rendiments del capital immobiliari corresponents a lloguers de locals a determinats empresaris durant el període impositiu 2021.
 • Paraules clau: #ajuts #ajudes #empresa #autònoms #autónomes #comerç #cooperatives #lloguer

Moratòria de préstecs hipotecaris per al finançament d’immobles afectes a una activitat turística

 • Objecte: Una moratòria sobre el pagament del principal dels préstecs amb garantia hipotecària sobre un immoble d’activitat turística. Les mesures previstes s’aplicaran als contractes de préstec que comptin amb garantia hipotecària constituïda sobre un immoble d’activitat del sector turístic.
 • Convoca: Govern d’Espanya
 • Termini de sol·licituds: Els/les deutors/es podran sol·licitar al/a la creditor/a un període de moratòria de fins a 12 mesos en el pagament del principal del deute hipotecari. La sol·licitud podrà presentar-se des del 7/7/2020 fins al final del termini fixat en el punt 10 de les Directrius de l’Autoritat Bancària Europea EBA/GL/2020/02 o fins a les ampliacions d’aquest termini que, si escau, poguessin establir-se.