Per a cooperatives, economia social i tercer sector

Ajuts per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries

 • Objecte: Ajuts per a accions d’exportació, amb màxim del 70% de la despesa subvencionable i una quantia màxima de 10.000€. Les accions d’exportació podran ser fires i exposicions internacionals, missions comercials directes o inverses, campanyes publicitàries, etc.
 • A qui s’adrecen?: A les persones físiques o jurídiques que siguin microempreses i petites o mitjanes empreses (PIME) i que realitzin l’activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya. (S’exclouen d’aquesta convocatòria les empreses de dimensió PIME que operin en el sector vitivinícola).
 • Termini: del 2 d’abril al 30 de setembre de 2022, inclosos.

Ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social en el sector del transport urbà i per carretera

 • Objecte: Es podrà sol·licitar un ajornament de les quotes dels mesos d’abril a juliol de 2022, en el cas de les empreses, i dels mesos de maig a agost de 2022, en el cas de persones treballadores autònomes. Ho poden sol·licitar les empreses amb treballadors/es en el Règim General i les persones treballadores autònomes que desenvolupin activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), que estiguin al corrent de pagaments de les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguin un altre ajornament en vigor.
 • Termini: Durant els 10 primers dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents a cada quota.

KIT DIGITAL | Ets una petita empresa o un/a autònom/a? Digitalitza la teva empresa gràcies als ajuts del Kit Digital!

 • Objecte: Subvencions de fins a 12.000 € per a empreses entre 10 i 49 treballadors que vulguin implementar alguna solució digital: elaboració i gestió de pàgines web, presència a internet, comerç electrònic, etc. 
 • Termini: fins al 15 de setembre de 2022 (o fins que s’esgotin els fons).

Prestacions extraordinàries i exempcions a la cotització per a persones autònomes

 • Objecte: Exempcions a la cotització per a les persones treballadores autònomes i Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes afectades per a una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de la COVID-19.
 • Termini: 30 de juny de 2022.

Els nous avantatges per a autònoms/es que t’interessa saber

Les ajudes per cessament d’activitat per a autònoms i autònomes s’estenen fins al 30 de juny de 2022 i s’aproven exempcions a la cotització per aquells/es que hagin percebut la prestació per cessament amb anterioritat.

FINANÇAMENT | Trobar finançament en temps de coronavirus

Una selecció de préstecs i crèdits que podeu demanar per al vostre negoci.

Dret de percepció del bo social de l’electricitat per cessament d’activitat o reducció d’ingressos

 • Objecte: El bo social de l’electricitat és un descompte a la factura elèctrica aplicable a determinats col·lectius. S’ha aprovat la inclusió d’altres persones afectades per la situació derivada per la COVID19.
 • Convoca: Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
 • Termini de sol·licituds: La condició de consumidor/a vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies referides. La persona consumidora està obligada a comunicar-ho a l’empresa comercialitzadora en màxim 1 mes. En qualsevol cas, s’extingirà el 09/8/2021. Posteriorment, podrà acollir-se als supòsits definits al R.D 897/2017.
Noia amb mascareta pel Coronavirus

Puc com a persona autònoma agafar la baixa per contingència professional?

 • Objecte:
  • Es considerarà contingència professional (accident de treball i/o malaltia professional) excepcionalment per confinament o contagi de la COVID-19.
  • Això vol dir que la prestació econòmica que es rebrà equivaldrà al 75% de la base de cotització. (exemple: base de cotització de 944,40€, es cobrarà el 75% = 708,30€)
  • Cal adreçar-se directament al Centre d’Atenció Primària. No és recomanable assistir als serveis d’urgència si no és necessari, per tal d’evitar col·lapses.
 • Convoca: Govern d’Espanya

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 anys i més

 • Per contractar a:
  • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada.
  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Termini per sol·licitar: fins el 31 de maig de 2022, a les 15 hores.
 • Paraules clau: ajuts, subvencions.

FINANÇAMENT | Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social per als anys 2020-2022

 • Objecte: Garantia per al finançament en forma de préstecs per a:

a) Inversions en immobilitzat material o immaterial
b) Capitalització d’entitats
c) Circulant
d) Bestretes de contractes amb el sector públic

 • Convoca: Generalitat de Catalunya
 • Termini de sol·licituds: 31/12/2022.

ORGANIZACIÓ | Altres mesures per a persones jurídiques sotmeses a Dret Privat: retorn de capital i dissolució de societats

 • Objecte: A les societats de capital, els socis/sòcies no podran exercir el seu dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma, encara que es doni la causa legal o estatutària. El reintegrament de les aportacions als sòcies/sòcies cooperatius que causin baixa durant l’estat d’alarma queda prorrogat fins que passin 6 mesos des de la finalització d’aquest estat.
 • Convoca: Govern d’Espanya

Subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular (en l’àmbit dels residus)

 • Objecte: Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.
 • A qui s’adreça: A empreses amb experiència i capacitat (infraestructura i econòmica) per fer internament l’RD a Catalunya, i que com a mínim tinguin 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
 • Termini per sol·licitar: fins a les 14:00 hores del dia 30 de juny de 2022.

Subvencions de projectes singulars de promoció de l’economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d’intercooperació

 • Objecte: Ajut per a cooperatives, societats laborals, mutualitats, associacions o fundacions per fomentar el manteniment i creixement de l’activitat econòmica, la competitivitat i dinamitzar l’ocupació.
 • Import de la subvenció: anirà en funció de la linia d’ajut.
 • Termini per sol·licitar: fins a les 15h del 8 de juliol de 2022.

Les empreses ja poden demanar un ajut de fins a 7.000€ per contractar persones en situació de vulnerabilitat

 • Per contractar a:
  • Persones amb discapacitat  ≥ al 33%.
  • Persones en risc d’exclusió social.
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.
 • Termini per sol·licitar: fins el 30 de setembre de 2022, a les 15 hores.

Subvenció per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental per promoure la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (EiSA)

 • Objecte: Donar a conèixer els valors dels espais de la xarxa Natura 2000 a Catalunya, sensibilitzar sobre l’afectació que té l’activitat humana en les espècies i habitats amenaçats de Catalunya i sensibilitzar sobre l’impacte de les espècies exòtiques i invasores i divulgar les tasques de control i erradicació.
 • Quantia de la subvenció: L’import mínim a sol·licitar és de 10.000 euros i l’import màxim subvencionable és de 40.000 euros
 • A qui s’adreça: A associacions i fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya.

Mesures impulsades per la Unió Europea

 • Objecte: Ajuts a l’activitat productiva i a l’ocupació
 • Entre d’altres, 25.000 M€ per donar suport al sector de la salut, a les pimes, al mercat laboral i assistir als sectors més vulnerables.
 • Convoca: Comissió Europea / Font: Acció – Agència per la Competitivitat de l’Empresa

ORGANITZACIÓ | Informació d’interès per a òrgans de govern i administració d’associacions, societats civils i mercantil, del consell rector de les societats cooperatives i el patronats de les fundacions

 • Objecte: Encara que els estatuts no ho haguessin previst, els òrgans de govern i d’administració d’associacions, societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions (i de les seves respectives comissions) podran de forma extraordinària Realitzar les sessions per videoconferència o conferència telefònica múltiple, fins al 31/12/2022 i adoptar acords mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el/la president/a.
 • Regulat per: Generalitat de Catalunya

RECURSOS ÚTILS | Informació sobre COVID-19 adreçada a les entitats del tercer sector social

 • Objecte: La Confederació ha habilitat un espai a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació que afecta a l’activitat de les entitats del tercer sector social de Catalunya en relació a la COVID-19.
 • Convoca: La Confederació

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos

RECURSOS ÚTILS | Aracoop

 • Objecte: La Xarxa d’Ateneus Cooperatius, Aracoop, ha creat un espai dins de la seva pàgina web adreçat a informacions, continguts i novetats en el marc de la crisi provocada per la COVID-19.
 • Convoca: Xarxa d’Ateneus Cooperatius

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos

RECURSOS ÚTILS | Servei d’assessorament jurídic i econòmic per a entitats sense ànim de lucre

 • Objecte: La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya ofereix a les organitzacions no lucratives un servei de consultes en línia per resoldre dubtes jurídics, econòmics i fiscals, tant sobre aspectes puntuals relacionats amb el dia a dia com sobre qüestions específiques en el context d’emergència sanitària actual. És un servei gratuït i s’adreça a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre.
 • Convoca: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya.

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ | Suspensions i reduccions per força major en el cas de cooperatives

 • Objecte: Per a la tramitació dels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada que afectin els socis/sòcies treballadors/ores de cooperatives de treball associat i societats laborals que s’inclouen en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació.
 • Convoca: Govern d’Espanya

Clica aquí per accedir als ajuts específics de la Generalitat de Catalunya adreçats a entitats de l’economia social

Vols tramitar un ajut europeu, estatal o autonòmic i tens dubtes? T’oferim el nou servei d’assessorament en ajuts i subvencions per a la teva activitat. Clica aquí per saber més.