Per a cooperatives, economia social i tercer sector

PER A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE | Subvencions per al foment de la salut i el suport als pacients i les famílies

 • Objecte: subvenció per a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions per al foment de la salut i el suport als pacients i les famílies.
 • Termini sol·licituds: de l’11 al 31 de gener de 2022.

#ajuts #ajudes #subvencio #salut #entitat

PER A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE | Subvencions per a la prevenció i el tractament de les drogodependències

 • Objecte: subvencions per a entitats sense afany de lucre per finançar actuacions en l’àmbit de la salut per a la prevenció i el tractament de les drogodependències, les quals es realitzin en el marc del Pla de Salut de Catalunya.
 • Termini sol·licituds: de l’11 al 31 de gener de 2022.

#ajuts #ajudes #subvencio #drogodependències #entitat

PER A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE | Subvencions per a la prevenció de la infecció per VIH/sida

 • Objecte: subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l’àmbit de la salut per a la prevenció de la infecció per VIH/sida
 • Termini sol·licituds: de l’11 al 31 de gener de 2022.

#ajuts #ajudes #subvencio #vih #sida #entitat

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 anys i més

 • Per contractar a:
  • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada.
  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Termini per sol·licitar: fins el 31 de maig de 2022, a les 15 hores.
 • Paraules clau: ajuts, subvencions.

Obert termini per sol·licitar la subvenció per contractar joves

 • Objecte: Ajuts a la contractació de persones de 16 a 29 anys durant un any i a jornada completa.
 • Termini: 31 de març de 2022
 • Paraules clau: ajuts, joves, subvenció, contractes, pràctiques

FINANÇAMENT | Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social per als anys 2020-2022

 • Objecte: Garantia per al finançament en forma de préstecs per a:

a) Inversions en immobilitzat material o immaterial
b) Capitalització d’entitats
c) Circulant
d) Bestretes de contractes amb el sector públic

 • Convoca: Generalitat de Catalunya
 • Termini de sol·licituds: 31/12/2022.

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ | Suspensions i reduccions per força major en el cas de cooperatives

 • Objecte: Per a la tramitació dels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada que afectin els socis/sòcies treballadors/ores de cooperatives de treball associat i societats laborals que s’inclouen en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació.
 • Convoca: Govern d’Espanya

ORGANIZACIÓ | Altres mesures per a persones jurídiques sotmeses a Dret Privat: retorn de capital i dissolució de societats

 • Objecte: A les societats de capital, els socis/sòcies no podran exercir el seu dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma, encara que es doni la causa legal o estatutària. El reintegrament de les aportacions als sòcies/sòcies cooperatius que causin baixa durant l’estat d’alarma queda prorrogat fins que passin 6 mesos des de la finalització d’aquest estat.
 • Convoca: Govern d’Espanya

ORGANITZACIÓ | Informació d’interès per a òrgans de govern i administració d’associacions, societats civils i mercantil, del consell rector de les societats cooperatives i el patronats de les fundacions

 • Objecte: Encara que els estatuts no ho haguessin previst, els òrgans de govern i d’administració d’associacions, societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions (i de les seves respectives comissions) podran de forma extraordinària Realitzar les sessions per videoconferència o conferència telefònica múltiple, fins al 31/12/2022 i adoptar acords mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el/la president/a.
 • Regulat per: Generalitat de Catalunya

RECURSOS ÚTILS | Informació sobre COVID-19 adreçada a les entitats del tercer sector social

 • Objecte: La Confederació ha habilitat un espai a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació que afecta a l’activitat de les entitats del tercer sector social de Catalunya en relació a la COVID-19.
 • Convoca: La Confederació

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos

RECURSOS ÚTILS | Aracoop

 • Objecte: La Xarxa d’Ateneus Cooperatius, Aracoop, ha creat un espai dins de la seva pàgina web adreçat a informacions, continguts i novetats en el marc de la crisi provocada per la COVID-19.
 • Convoca: Xarxa d’Ateneus Cooperatius

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos

RECURSOS ÚTILS | Servei d’assessorament jurídic i econòmic per a entitats sense ànim de lucre

 • Objecte: La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya ofereix a les organitzacions no lucratives un servei de consultes en línia per resoldre dubtes jurídics, econòmics i fiscals, tant sobre aspectes puntuals relacionats amb el dia a dia com sobre qüestions específiques en el context d’emergència sanitària actual. És un servei gratuït i s’adreça a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre.
 • Convoca: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya.

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos