Per a cooperatives, economia social i tercer sector

Premis eines per a projectes de transformació social 

Objecte: Premis de fins a 5000€ per a projectes de transformació social. Les línies d’actuació dels projectes candidats hauran de definir-se dins dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

 • Poden optar: 

• Els projectes per als quals l’objectiu social o l’objectiu del bé comú és la raó de ser de l’activitat comercial derivada i que incorporen un alt nivell d’innovació social;
• Els projectes els beneficis dels quals es reinverteixen principalment en assolir el seu objectiu social;
• Els projectes en què el mètode d’organització o el sistema de propietat reflecteix la missió social de l’empresa, utilitzant principis democràtics o participatius o centrant-se en la justícia social.

Els àmbits d’actuació seran: integració social, serveis socials personals, Desenvolupament local de zones desfavorides i altres com el medi ambient, esports o ciència

 • Adreçada a: Qualsevol organització social i innovadora que combini objectius socials amb un esperit emprenedor, orientada a assolir uns objectius socials, medi ambientals i de comunitat, més amplis que les empreses tradicionals.
 • Termini de presentació de sol·licituds: Des de l’1 de setembre del 2022 fins al 26 de setembre del 2022

Programa l’Empenta, ajuts al foment del cooperativisme

 • Objecte: Ajuts per a projectes d’un dels següents àmbits i, com a mínim, amb un dels següents eixos:
 • Sectors estratègics d’activitat

• Cultura, comunicació i audiovisual
• Alimentació i agroecologia
• Hostaleria i Turisme
• Cures i atenció a les persones
• Energia
• Tecnologia digital; Mobilitat i logística; comerç de proximitat
• Habitatge (oficis d’eco-construcció)
• Tèxtil
• Indústria

 • Eixos tranversals

• Intercooperació
• Arrelament local, compromís amb la comunitat
• Feminisme

Els imports dels ajuts serà fins al 80% del cost de projecte, amb un mínim de 10.000€ de cost.

 • A qui s’adreça?: A cooperatives de treball associat
 • Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 16 de novembre de 2022

Ajuts per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries

 • Objecte: Ajuts per a accions d’exportació, amb màxim del 70% de la despesa subvencionable i una quantia màxima de 10.000€. Les accions d’exportació podran ser fires i exposicions internacionals, missions comercials directes o inverses, campanyes publicitàries, etc.
 • A qui s’adrecen?: A les persones físiques o jurídiques que siguin microempreses i petites o mitjanes empreses (PIME) i que realitzin l’activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya. (S’exclouen d’aquesta convocatòria les empreses de dimensió PIME que operin en el sector vitivinícola).
 • Termini: del 2 d’abril al 30 de setembre de 2022, inclosos.

Ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social en el sector del transport urbà i per carretera

 • Objecte: Es podrà sol·licitar un ajornament de les quotes dels mesos d’abril a juliol de 2022, en el cas de les empreses, i dels mesos de maig a agost de 2022, en el cas de persones treballadores autònomes. Ho poden sol·licitar les empreses amb treballadors/es en el Règim General i les persones treballadores autònomes que desenvolupin activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), que estiguin al corrent de pagaments de les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguin un altre ajornament en vigor.
 • Termini: Durant els 10 primers dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents a cada quota.

Premis a Establiments Centenaris

Objecte: Distinció no econòmica a establiments i mercats municipals en actiu, que al llarg de cent o més anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra que s’han anat produint al llarg de la seva història.

A qui s’adreça: Als mercats municipals, les microempreses i les petites empreses de venda al detall o de prestació de serveis comercials al consumidor final que siguin titulars d’establiments operatius a Catalunya oberts al públic.

Categoria dels Premis:

 • Per als establiments de cent o més anys d’història
 • Per aquells establiments que acreditin cent cinquanta o més anys d’història

Termini: Fins a les 14:00 hores del dia 11 d’agost de 2022.

KIT DIGITAL | Ets una petita empresa o un/a autònom/a? Digitalitza la teva empresa gràcies als ajuts del Kit Digital!

 • Objecte: Subvencions de fins a 12.000 € per a empreses entre 10 i 49 treballadors que vulguin implementar alguna solució digital: elaboració i gestió de pàgines web, presència a internet, comerç electrònic, etc. 
 • Termini: fins al 15 de setembre de 2022 (o fins que s’esgotin els fons).

Prestacions extraordinàries i exempcions a la cotització per a persones autònomes

 • Objecte: Exempcions a la cotització per a les persones treballadores autònomes i Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes afectades per a una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de la COVID-19.
 • Termini: 30 de juny de 2022.

Els nous avantatges per a autònoms/es que t’interessa saber

Les ajudes per cessament d’activitat per a autònoms i autònomes s’estenen fins al 30 de juny de 2022 i s’aproven exempcions a la cotització per aquells/es que hagin percebut la prestació per cessament amb anterioritat.

FINANÇAMENT | Trobar finançament en temps de coronavirus

Una selecció de préstecs i crèdits que podeu demanar per al vostre negoci.

Dret de percepció del bo social de l’electricitat per cessament d’activitat o reducció d’ingressos

 • Objecte: El bo social de l’electricitat és un descompte a la factura elèctrica aplicable a determinats col·lectius. S’ha aprovat la inclusió d’altres persones afectades per la situació derivada per la COVID19.
 • Convoca: Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
 • Termini de sol·licituds: La condició de consumidor/a vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies referides. La persona consumidora està obligada a comunicar-ho a l’empresa comercialitzadora en màxim 1 mes. En qualsevol cas, s’extingirà el 09/8/2021. Posteriorment, podrà acollir-se als supòsits definits al R.D 897/2017.
Noia amb mascareta pel Coronavirus

Puc com a persona autònoma agafar la baixa per contingència professional?

 • Objecte:
  • Es considerarà contingència professional (accident de treball i/o malaltia professional) excepcionalment per confinament o contagi de la COVID-19.
  • Això vol dir que la prestació econòmica que es rebrà equivaldrà al 75% de la base de cotització. (exemple: base de cotització de 944,40€, es cobrarà el 75% = 708,30€)
  • Cal adreçar-se directament al Centre d’Atenció Primària. No és recomanable assistir als serveis d’urgència si no és necessari, per tal d’evitar col·lapses.
 • Convoca: Govern d’Espanya

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 anys i més

 • Per contractar a:
  • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada.
  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Termini per sol·licitar: fins el 31 de maig de 2022, a les 15 hores.
 • Paraules clau: ajuts, subvencions.

FINANÇAMENT | Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social per als anys 2020-2022

 • Objecte: Garantia per al finançament en forma de préstecs per a:

a) Inversions en immobilitzat material o immaterial
b) Capitalització d’entitats
c) Circulant
d) Bestretes de contractes amb el sector públic

 • Convoca: Generalitat de Catalunya
 • Termini de sol·licituds: 31/12/2022.

ORGANIZACIÓ | Altres mesures per a persones jurídiques sotmeses a Dret Privat: retorn de capital i dissolució de societats

 • Objecte: A les societats de capital, els socis/sòcies no podran exercir el seu dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma, encara que es doni la causa legal o estatutària. El reintegrament de les aportacions als sòcies/sòcies cooperatius que causin baixa durant l’estat d’alarma queda prorrogat fins que passin 6 mesos des de la finalització d’aquest estat.
 • Convoca: Govern d’Espanya

L’ICAEN obre el termini dels ajuts per a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques

 • Objecte:  Incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques, que s’emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’estat espanyol.
 • Adreçada a: Programes d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en:
  • Els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, inclòs el sector residencial.
  • Edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.
 • Termini per sol·licitar: fins al 31 de desembe de 2023.

Photo by lalesh aldarwish on Pexels.com

Ajut a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni

 • Objecte: Ajut de 200 euros (pagament únic) per a les persones físiques que realitzin tant una activitat per compte propi o aliè, o persones desocupades inscrites a l’Oficina de Treball. Els ingressos de 2021 hauran de ser ser inferiors a 14.000 euros anuals, i amb un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals.
 • Termini per sol·licitar: fins al 30 de setembre de 2022.

Premis Nacionals de comerç de la Generalitat de Catalunya 2021

Objecte: Premi econòmic i reconeixement adreçat a persones físiques, les microempreses i les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit del comerç i els serveis a la persona, i les entitats que les representen a nivell territorial o sectorial.

Import del premi segons Categories:

 • Premi Nacional de Comerç: 6000€
 • Premi al Comerç més Innovador: 2000€
 • Premi al Comerç més Sostenible: 2000€
 • Premi a la Iniciativa Col·lectiva: sense dotació econòmica

Termini per sol·licitar: fins el dia 11 d’agost de 2022 a les 14:00h.

Subvencions a projectes de reindustrialització, relocalització i inversió del sector industrial

 • Objecte: Subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció.
 • Adreçada a: Les micro, les petites i les mitjanes empreses industrials i de serveis connexos amb la producció (amb més del 50% de la seva xifra de negoci al sector industrial), sempre que l’activitat principal de l’entitat que sol·licita l’ajut estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE que es detalla a l’annex 2 de les bases reguladores i que presentin projectes de transformació digital amb la incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0 o l’adquisició de maquinària i equipament avançat necessari per a la transformació digital en una planta productiva ubicada a Catalunya.
 • Quantia de la subvenció: L’import màxim de la subvenció és de 900.000 €. La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000 € d’ajut per projecte.
 • Termini per sol·licitar: Fins el 15 de setembre de 2022, a les 15:00 hores.

Ajudes directes a empreses i professionals especialment afectats per la pujada dels preus dels carburants

 • Objecte: Ajuts directes al sector de la indústria gas intensiva.
 • Se’n poden beneficiar: treballadors/es autònoms/es i societats amb personalitat jurídica pròpia:
  • Titulars d’una autorització de transport que a data 15 de juliol de 2022, es trobin d’alta en el Registre d’Empreses i Activitats de Transport.
  • Titulars d’autobusos urbans que a data 15 de juliol de 2022, es trobin d’alta en el Registre de vehicles de la Prefectura central de Trànsit.
 • Quantia de l’ajut: entre 300 i 1250 €, segons activitat.
 • Termini per sol·licitar: Del 4 d’agost fins al 30 de setembre de 2022.

Les empreses ja poden demanar un ajut de fins a 7.000€ per contractar persones en situació de vulnerabilitat

 • Per contractar a:
  • Persones amb discapacitat  ≥ al 33%.
  • Persones en risc d’exclusió social.
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.
 • Termini per sol·licitar: fins el 30 de setembre de 2022, a les 15 hores.

Mesures impulsades per la Unió Europea

 • Objecte: Ajuts a l’activitat productiva i a l’ocupació
 • Entre d’altres, 25.000 M€ per donar suport al sector de la salut, a les pimes, al mercat laboral i assistir als sectors més vulnerables.
 • Convoca: Comissió Europea / Font: Acció – Agència per la Competitivitat de l’Empresa

ORGANITZACIÓ | Informació d’interès per a òrgans de govern i administració d’associacions, societats civils i mercantil, del consell rector de les societats cooperatives i el patronats de les fundacions

 • Objecte: Encara que els estatuts no ho haguessin previst, els òrgans de govern i d’administració d’associacions, societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions (i de les seves respectives comissions) podran de forma extraordinària Realitzar les sessions per videoconferència o conferència telefònica múltiple, fins al 31/12/2022 i adoptar acords mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el/la president/a.
 • Regulat per: Generalitat de Catalunya

RECURSOS ÚTILS | Informació sobre COVID-19 adreçada a les entitats del tercer sector social

 • Objecte: La Confederació ha habilitat un espai a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació que afecta a l’activitat de les entitats del tercer sector social de Catalunya en relació a la COVID-19.
 • Convoca: La Confederació

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos

RECURSOS ÚTILS | Aracoop

 • Objecte: La Xarxa d’Ateneus Cooperatius, Aracoop, ha creat un espai dins de la seva pàgina web adreçat a informacions, continguts i novetats en el marc de la crisi provocada per la COVID-19.
 • Convoca: Xarxa d’Ateneus Cooperatius

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos

RECURSOS ÚTILS | Servei d’assessorament jurídic i econòmic per a entitats sense ànim de lucre

 • Objecte: La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya ofereix a les organitzacions no lucratives un servei de consultes en línia per resoldre dubtes jurídics, econòmics i fiscals, tant sobre aspectes puntuals relacionats amb el dia a dia com sobre qüestions específiques en el context d’emergència sanitària actual. És un servei gratuït i s’adreça a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre.
 • Convoca: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya.

#Cooperatives #EconomiaSocial #TercerSector #Recursos

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ | Suspensions i reduccions per força major en el cas de cooperatives

 • Objecte: Per a la tramitació dels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada que afectin els socis/sòcies treballadors/ores de cooperatives de treball associat i societats laborals que s’inclouen en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació.
 • Convoca: Govern d’Espanya

Clica aquí per accedir als ajuts específics de la Generalitat de Catalunya adreçats a entitats de l’economia social

Vols tramitar un ajut europeu, estatal o autonòmic i tens dubtes? T’oferim el nou servei d’assessorament en ajuts i subvencions per a la teva activitat. Clica aquí per saber més.