Ajuts per a empreses, autònoms/es i comerços

Ajuts NEOTEC 2022

 • Objecte: Subvencions per a nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora, i en que l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.
 • Termini per sol·licitar: fins a les 12:00 hores del dia 5 de juliol.

Les empreses ja poden demanar un ajut de fins a 7.000€ per contractar persones en situació de vulnerabilitat

 • Per contractar a:
  • Persones amb discapacitat  ≥ al 33%.
  • Persones en risc d’exclusió social.
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.
 • Termini per sol·licitar: fins el 30 de setembre de 2022, a les 15 hores.

Ajuts per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries

 • Objecte: Ajuts per a accions d’exportació, amb màxim del 70% de la despesa subvencionable i una quantia màxima de 10.000€. Les accions d’exportació podran ser fires i exposicions internacionals, missions comercials directes o inverses, campanyes publicitàries, etc.
 • A qui s’adrecen? A les persones físiques o jurídiques que siguin microempreses i petites o mitjanes empreses (PIME) i que realitzin l’activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya. (S’exclouen d’aquesta convocatòria les empreses de dimensió PIME que operin en el sector vitivinícola).
 • Termini: del 2 d’abril al 30 de setembre de 2022, inclosos.

Ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social en el sector del transport urbà i per carretera

 • Objecte: Es podrà sol·licitar un ajornament de les quotes dels mesos d’abril a juliol de 2022, en el cas de les empreses, i dels mesos de maig a agost de 2022, en el cas de persones treballadores autònomes. Ho poden sol·licitar les empreses amb treballadors/es en el Règim General i les persones treballadores autònomes que desenvolupin activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), que estiguin al corrent de pagaments de les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguin un altre ajornament en vigor.
 • Termini: Durant els 10 primers dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents a cada quota.

KIT DIGITAL | Ets una petita empresa o un/a autònom/a? Digitalitza la teva empresa gràcies als ajuts del Kit Digital!

 • Objecte: Subvencions de fins a 12.000 € per a empreses entre 10 i 49 treballadors que vulguin implementar alguna solució digital: elaboració i gestió de pàgines web, presència a internet, comerç electrònic, etc. 
 • Termini: fins al 15 de setembre de 2022 (o fins que s’esgotin els fons).

EL MES DEL FINANÇAMENT | Properes sessions informatives

Vols conèixer els ajuts que tens a la teva disposició? Vols saber quines línies estan vigents i la previsió futura? Presentem “El mes del finançament”, un cicle de sessions informatives perquè, en poc més d’una hora aproximadament per sessió, coneguis les opcions de finançament que pots aprofitar per al teu negoci.

 • 1a sessió informativa: Els Fons Next Generation
 • 2a sessió informativa: Quines opcions tinc per finançar-me?
 • 3a sessió informativa: Finançament bancari. Tot allò a tenir en compte

Prestacions extraordinàries i exempcions a la cotització per a persones autònomes

 • Objecte: Exempcions a la cotització per a les persones treballadores autònomes i Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes afectades per a una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de la COVID-19.
 • Termini: 30 de juny de 2022.

Els nous avantatges per a autònoms/es que t’interessa saber

Les ajudes per cessament d’activitat per a autònoms i autònomes s’estenen fins al 30 de juny de 2022 i s’aproven exempcions a la cotització per aquells/es que hagin percebut la prestació per cessament amb anterioritat.

FINANÇAMENT | Trobar finançament en temps de coronavirus

Una selecció de préstecs i crèdits que podeu demanar per al vostre negoci.

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és pexels-eric-anada-1495580-1.jpg

Dret de percepció del bo social de l’electricitat per cessament d’activitat o reducció d’ingressos

Objecte: El bo social de l’electricitat és un descompte a la factura elèctrica aplicable a determinats col·lectius. S’ha aprovat la inclusió d’altres persones afectades per la situació derivada per la COVID19.
Convoca: Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Termini de sol·licituds: La condició de consumidor/a vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies referides. La persona consumidora està obligada a comunicar-ho a l’empresa comercialitzadora en màxim 1 mes. En qualsevol cas, s’extingirà el 09/8/2021. Posteriorment, podrà acollir-se als supòsits definits al R.D 897/2017.

Noia amb mascareta pel Coronavirus

Puc com a persona autònoma agafar la baixa per contingència professional?

Objecte:
• Es considerarà contingència professional (accident de treball i/o malaltia professional) excepcionalment per confinament o contagi de la COVID-19.
• Això vol dir que la prestació econòmica que es rebrà equivaldrà al 75% de la base de cotització. (exemple: base de cotització de 944,40€, es cobrarà el 75% = 708,30€)
• Cal adreçar-se directament al Centre d’Atenció Primària. No és recomanable assistir als serveis d’urgència si no és necessari, per tal d’evitar col·lapses.
Convoca: Govern d’Espanya

Ajuts per implementar el teletreball a l’empresa

 • Objecte: Si busques implementar la modalitat de teletreball a la teva empresa, tant les administracions com les empreses tecnològiques estan implementant mesures i descomptes.

Exempció en la cotització per autònoms/es que han rebut prestació per cessament d’activitat

 • Objecte: Exempció de les cotitzacions de treballadors/es autònoms/es beneficiaris/àries de la prestació per cessament d’activitat. Aplicable als treballadors autònoms que esgotin les prestacions a què es refereix l’article 9 d’aquest Reial decret llei, a partir de la finalització de les exempcions a què es refereix l’apartat 4 de dit article i fins el 31 de gener de 2022.
 • Convoca: Ministeri de Treball i Economia Social, i Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
 • Termini per sol·licitar: A partir de l’1 d’octubre de 2021.

Subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular (en l’àmbit dels residus)

 • Objecte: Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.
 • A qui s’adreça: A empreses amb experiència i capacitat (infraestructura i econòmica) per fer internament l’RD a Catalunya, i que com a mínim tinguin 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
 • Termini per sol·licitar: fins a les 14:00 hores del dia 30 de juny de 2022.

Subvencions a projectes de reindustrialització, relocalització i inversió del sector industrial

 • Objecte: Subvencions de suport a projectes de reindustrialització, relocalització de l’activitat productiva i nous projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l’efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19.
 • Adreçada a: empreses industrials i a les de serveis a producció. (La quantia de la subvenció és variable en funció del projecte).

Subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental

 • Objecte: Els Nuclis d’R+D són un ajut a fons perdut destinat a finançar propostes de projecte de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, amb progrés tecnològic d’alt risc, pre-industrialitzable i pre-comercial.
 • A qui s’adreça: El projecte pot ser d’una sola empresa individual o d’un consorci de mínim dues empreses. Amb socis que siguin desenvolupadors tecnològics TECNIO i/o empreses/entitats internacionals. 
 • Termini: fins a les 14:00 hores del dia 27 de juliol de 2022.

Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

 • Objecte: Dos línies de subvenció per l’any 2022:
  • Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació – amb un ajut màxim de 200.000€.
  • Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes – amb ajuts màxims entre 200.000 i 1.500.000€.
 • Termini: Fins a les 14:00 hores del dia 15 de setembre de 2022.

Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d’empreses emergents (start-up) tecnològiques

 • Objecte: Contribuir al creixement de les petites empreses emergents (start-ups) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen els requisits establerts a les bases de l’ajut.
 • Termini: Fins a les 14:00 hores del dia 22 de juny de 2022.

Subvenció per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental per promoure la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (EiSA)

 • Objecte: Donar a conèixer els valors dels espais de la xarxa Natura 2000 a Catalunya, sensibilitzar sobre l’afectació que té l’activitat humana en les espècies i habitats amenaçats de Catalunya i sensibilitzar sobre l’impacte de les espècies exòtiques i invasores i divulgar les tasques de control i erradicació.
 • Quantia de la subvenció: L’import mínim a sol·licitar és de 10.000 euros i l’import màxim subvencionable és de 40.000 euros
 • A qui s’adreça: A associacions i fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya.

Ets empresa i cerques personal? t’interessa! Últimes places!

 • Objecte:  Formació i incorporació al món laboral de persones en situació d’atur de més de 30 anys de Gavà. Entre altres avantatges, l’empresa que contracti rebrà una subvenció del salari mínim interprofessional, incloses les pagues extraordinàries (1.125,83 euros/mes).

Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi

 • Termini de sol·licituds: A partir d’1 d’octubre de 2021 si se sol·licita dins dels primers vint-i-un dies naturals d’octubre.

Suport a la prolongació de l’activitat de persones treballadores fixes discontínues de turisme, i comerç i hostaleria vinculats

 • Objecte: Bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquestes persones treballadores.

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 anys i més

 • Per contractar a:
  • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada.
  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Termini per sol·licitar: fins el 31 de maig de 2022, a les 15 hores.
 • Paraules clau: ajuts, subvencions.

Mesures impulsades per la Unió Europea

 • Objecte: Ajuts a l’activitat productiva i a l’ocupació
 • Entre d’altres, 25.000 M€ per donar suport al sector de la salut, a les pimes, al mercat laboral i assistir als sectors més vulnerables.
 • Convoca: Comissió Europea / Font: Acció – Agència per la Competitivitat de l’Empresa

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms/es

 • Objecte: Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms/es afectats/ades per una suspensió temporal de l’activitat a conseqüència d’una resolució adoptada.
 • Termini per sol·licitar: a partir de l’1 d’octubre de 2021

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a autònoms/es que no puguin accedir a altres prestacions ordinàries de cessament d’activitat

 • Convoca: Ministeri de Treball i Economia Social, i Ministeri d’Inclusió.
 • Requisits: Podran accedir a aquesta prestació les persones treballadores autònomes que exerceixen activitat i a 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en elsarticles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig.
 • Termini de sol·licituds: A partir de l’1 d’octubre de 2021.

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (3a convocatòria)

 • Objecte: Reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes i les empreses no financeres més afectades.

Nova convocatòria de subvencions per a les entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda

 • Convoca: El Consorci de Comerç, Artesania i Moda, des del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat
 • Empreses beneficiàries: entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

Vols tramitar un ajut europeu, estatal o autonòmic i tens dubtes? T’oferim el nou servei d’assessorament en ajuts i subvencions per a la teva activitat. Clica aquí per saber més.