Un perruquer talla els cabells a un noi.

Fase de represa: afectació als establiments comercials i de serveis

[INFORMACIÓ NO VIGENT EN AQUESTS MOMENTS]

Des del passat 19 de juny, els comerços i locals de serveis poden obrir al públic, però aplicant un seguit de mesures d’higiene, seguretat, aforament i prevenció.

ATENCIÓ: Davant de la situació de brot epidemològic que es viu actualment a Catalunya i a la resta de l’Estat, aquesta informació pot estar subjecte a canvis.

Des del passat 19 de juny Barcelona i la seva àrea metropolitana es troben en la Fase de Represa, per lo que implica una sèrie d’indicacions per tal de mantenir la seguretat als establiments, els titulars dels quals seran els/les responsables de vetllar per al seu compliment.

Aforament i espais

Tant en espais tancats, com en possibles espais a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general, tot i que és millora ssegurar un espai de seguretat de 2,5m2 per lo que serà necessari aplicar control de l’aforament per part de l’establiment.

En espais tancats es pot reduir la superfície de seguretat fins a 1m2 per persona sempre que es porti un registre dels assistents o es faci preassignació de localitats i es prevegin mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.

Cal establir sistemes que garanteixin que l’accés a l’establiment no supera mai el màxim permès. També és recomana, en la mesura del possible, establir els mecanismes que calgui per garantir que, en cas de produir-se cues, serà possible que s’hi mantingui la distància de seguretat.

A l’entrada de l’establiment es posaran a disposició de la clientela dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats per l’autoritat sanitària competent.

Ús de mascareta i guants

D’acord a la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, l’ús de la mascareta és obligatori per a persones de 6 anys en endavant, tant a la via pública i espais a l’aire lliure, com en qualsevol espai tancat d’ús públic o que estigui obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

Com a excepció a aquesta norma general, no estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

La necessitat de dispensar guants o altres elements de protecció individual s’establirà en funció de cada branca d’activitat concreta.

Mesures de neteja i desinfecció

 • Els establiments netejaran i desinfectaran les instal·lacions i zones de contacte més freqüent almenys dos cops al dia, i serà obligatori que una d’aquestes vegades sigui al final de la jornada. En la mesura del possible per al normal funcionament de l’activitat, es recomana més neteges.
 • Es posarà atenció especial en la neteja i desinfecció a les superfícies de contacte més freqüent, com poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carretons i cistelles, aixetes, i qualsevol altre element d’ús comú o compartit.
 • S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) acabades de preparar o qualsevol dels desinfectants del mercat amb activitat virucida autoritzats. En qualsevol cas, els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la seguretat de les persones i el medi.
 • Després de cada neteja, es guardaran de forma segura els materials emprats i els equips de protecció individual utilitzats, i seguidament es procedirà a la rentada de mans.
 • Quan diferents persones treballadores comparteixin un lloc de treball o llocs de treball per torns, es netejaran i desinfectaran els llocs de treball després de cada ús o canvi de torn respectivament, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació, com mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació. Es farà atenció especial als utilitzats per més d’una persona treballadora.
 • Quan hi hagi més d’una persona treballadora que atengui el públic, les mesures de neteja s’ampliaran no només a la zona comercial sinó també a les zones privades del personal treballador, com vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.
 • Es vetllarà pel correcte funcionament de sanitaris, aixetes i poms de porta dels lavabos.
 • La disposició dels llocs de treball, l’organització de la circulació de persones, la distribució d’espais (mobiliari, prestatgeries, passadissos, línia de caixes, etc.), l’organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre han de modificar-se, en la mesura necessària i possible, per garantir la màxima distància entre persones i circulació de l’aire.
 • Quan sigui possible i sempre que no contravingui cap norma sectorial, es mantindran les portes obertes amb falques o altres sistemes per evitar el contacte de la gent amb manetes i poms.

Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit ambiental) o de desinfecció de materials, equips, superfícies i utensilis relacionats amb la manipulació, emmagatzematge i consum d’aliments i alimentaria (tractaments d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides (ROESB o ROESP).

Aquesta neteja haurà de dur-se a terme també en zones privades dels treballadors: vestuaris, taquilles, serveis (lavabos), cuines i àrees de descans, quan hi hagi més d’un treballador atenent al públic en el mateix establiment.

Així mateix, quan hi hagi llocs de treball compartits per més d’un treballador/a, es procedirà a la neteja i desinfecció a la finalització de cada ús. S’actuarà d’igual manera en els llocs de treball on hi hagi canvis de torn, amb especial atenció a mostradors, taules o altres elements utilitzats en els mercats de marxants, mampares, teclats, terminals de pagament (TPVs), pantalles tàctils, eines de treball i/o altres elements similars.

Ventilació i sistemes de climatització

Es recomana ventilar els espais com a mínim 3 vegades al dia 10 minuts, aproximadament, i vetllar pel correcte funcionament de les instal·lacions de climatització.

Clientela

Els establiments han d’establir una sèrie de mesures adreçades a garantir la seguretat de la clientela:

 • Establir una franja horària per a les persones majors de 65 anys, en cas que sigui possible.
 • Atendre al públic de forma que es minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que faciliti la mobilitat a l’interior a les persones vulnerables o les que no poden dur mascareta i així ho acreditin.
 • Vetllar per a que a l’interior de l’establiment es compleixin els criteris d’aforament.
 • El temps de permanència als establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els consumidors puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.
 • La distància entre venedor i client serà d’almenys un metre quan es compti amb elements de protecció com mascaretes, mampares o pantalles facials de protecció, o de dos metres sense aquests elements, durant tot el procés de compra, com també a les zones d’atenció i de pagament.
 • Els establiments i locals hauran de posar a disposició del públic dispensadors de gel desinfectant a l’entrada del local, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús. Els altres elements de protecció (com ara guants o protectors per provar-se calçat) seran obligatoris en funció de la branca d’activitat.
 • Cal posar papereres, si és possible amb tapa i pedal, perquè els clients llencin aquests elements a la sortida de l’establiment.
 • Les zones de caixa disposaran d’una mampara o similar en cas que no es pugui garantir la distància de seguretat.
 • En general, no es podran posar a disposició de la clientela productes de prova no destinats a venda (com cosmètics, productes de perfumeria i semblants) i se’n restringirà l’ús o manipulació únicament al personal del local, excepte en alguns subsectors (detallats en apartats posteriors) com el tèxtil, el calçat, els barrets o les joies, que hauran de seguir les recomanacions específiques.

Personal treballador

No podran incorporar-se als seus llocs de treball les persones treballadores que tinguin algun dels símptomes compatible amb el SARS-COV2 o bé estiguin en aïllament domiciliari per diagnòstic d’aquesta malaltia. Tampoc podran qui, tot i no manifestar símptomes, estigui en quarantena domiciliària per haver estat en contacte amb un cas diagnosticat o pateixin alguna patologia declarada de risc.

El titular de l’activitat econòmica de l’establiment o local s’assegurarà que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc, i aquests podran exigir-los si no es pot garantir la distància de seguretat interpersonal de seguretat entre treballador i client o entre treballadors.

Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció. Això també s’aplicarà al personal de neteja, manteniment, reposició, repartiment o seguretat de l’establiment o local comercial minorista (ja sigui propi o empleat mitjançant un subcontracte), que també haurà de disposar de tots els productes adequats.

Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, cal que aquesta persona abandoni el seu lloc de treball i contactar immediatament amb el telèfon habilitat per la comunitat autònoma o centre de salut corresponents i amb els serveis de prevenció de riscos laborals que pertoqui.

Proveïdors

Respecte la relació amb els proveïdors, es recomana minimitzar les visites de proveïdors, amb comandes de més volum i menys freqüents. Les persones o empreses que hagin de prestar serveis a l’establiment, es recomana que ho facin fora de l’horari comercial, i mantindran les mateixes mesures de seguretat que el personal de l’empresa.

Així mateix, es recomana establir un protocol per minimitzar el contacte amb els/les transportistes. Si és possible, caldrà establir una zona exclusiva de lliurament de comandes, i es desinfectarà entre comanda i comanda. Alhora, en la mesura del que sigui possible, es llençarà l’embalatge original o, si no es pot, es desinfectaran els paquets, sempre que el material ho permeti. També és millor enviar electrònicament, en la mesura del que sigui possible, els albarans signats, de manera que no es lliurin en paper de mà en mà.

Més informació

Necessites assessorament? Nosaltres t’ajudem a reobrir el teu negoci amb seguretat.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: