Una dona treballadora de la neteja passa un drap a un quadre d'un despatx.

Subsidis extraordinaris per a persones que s’han quedat sense feina pel Covid-19

A banda de la prestació per desocupació, des de la Seguretat Social s’han posat en marxa subsidis complementaris per a persones de determinats col·lectius que s’han quedat sense feina degut a l’emergència sanitària.

El Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, conté dos mesures socials rellevants per a persones que sobtadament han perdut la feina degut a la crisi sanitària i que van entrar en vigor el passat 2 d’abril.

La primera d’elles té l’objectiu de protegir la desocupació de les persones incloses en el sistema especial d’empleats/des de la llar i la segona s’adreça a les persones que han perdut la feina per finalització d’un contracte temporal, com a mínim de dos mesos de durada, sense haver generat dret a prestació o subsidi per desocupació pel fet de ho arribar al període mínim de cotització exigit legalment.

Subsidi extraordinari per manca d’activitat

AJUT FORA DE TERMINI

Les persones que estiguessin d’alta en el Sistema Especial de Treballadors de la Llar del Règim General de la Seguretat Social, abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, tindran dret al subsidi extraordinari per manca d’activitat quan es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Hagi deixat de prestar serveis, total o parcialment, amb caràcter temporal, a la fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o varis domicilis i amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.
  • S’hagi extingit el seu contracte de treball per la causa de comiat recollida en l’article 49.1. del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre -pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors- o pel desistiment de l’ocupador o ocupadora en els termes previstos en l’article 11-3 del Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, amb motiu de l’actual crisi sanitària.

L’acreditació d’aquesta situació s’haurà de fer mitjançant una declaració responsable, signada per la persona ocupadora o persones ocupadores, respecte a les quals s’hagi produït la disminució total o parcial de serveis. En el cas de que hi hagi vàries persones ocupadores s’haurà de presentar una declaració per cada un dels treballs suspesos total o parcialment. La declaració responsable s’ha de fer mitjançant el model disponible en la seu electrònica del SEPE. En el cas d’extinció del contracte de treball, aquest podrà acreditar-se mitjançant la carta d’acomiadament, comunicació del dissentiment de l’ocupador/a, o documentació acreditativa de la baixa en els Sistema Especial de Treballadors de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

En el cas de que en el moment causant es mantingui altra o altres relacions laboral, s’haurà d’aportar declaració responsable subscrita per la persona ocupadora fent constar les retribucions netes percebudes. Així mateix, si la persona sol·licitant estigués realitzant, en el moment del fet causant, una activitat per compte pròpia haurà d’aportar la documentació que acrediti els ingressos derivats d’aquesta o fer-ho constar en una declaració responsable.

La quantitat del subsidi extraordinari per manca d’activitat serà el resultat d’aplicar el 70% a la base reguladora corresponent a l’activitat i no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. En el cas de pèrdua parcial de l’activitat, la prestació es percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora.

En cas de tenir més d’una feina, la quantitat serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les distintes bases reguladores corresponents a cada un dels diferents treballs el percentatge del 70%, tenint totes mateix límit previst (el SMI). En cas de pèrdua parcial de l’activitat, en tots o en alguns del treballs desenvolupats, s’aplicarà a cada una de les quantitats obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l’activitat corresponent; si la quantia total del subsidi, prèviament a l’aplicació de dits percentatges, assoleix l’import del Salari Mínim Interprofessional -exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries- es prorratejarà dit import entre tots el treballs desenvolupats atenent a la quantia de les bases de cotització durant el mes anterior al fet causant de cadascun d’ells, aplicant-se a les quantitats obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l’activitat corresponent.

La base reguladora diària de la prestació estarà constituïda per la base de cotització de la persona treballadora de la llar corresponent al mes anterior al fet causant, dividida entre 30. En el cas de que la persona desenvolupi més d’una feina dins d’aquest sistema, es calcularà la base reguladora corresponent a cada un dels diferents treballs que s’hagin deixat de realitzar.

Com es percebrà el subsidi?

Aquest subsidi extraordinari per manca d’activitat es percebrà mensualment, el dia 10 de cada mes, des de la data d’inici del fet. Entenent-se per data efectiva de l’inici del fet la identificada en la declaració responsable quan el fet causant consistia en la reducció de l’activitat, o la data de baixa en la Seguretat Social, en el cas de fi de la relació laboral.

El subsidi es prorrogarà fins el final de la seva duració per períodes mensuals, sempre que es mantinguin els fets que van determinar la seva concessió.

Les persones beneficiàries que l’hagin percebut indegudament hauran de reintegrar el seu import.

El subsidi extraordinari per manca d’activitat serà compatible amb les percepcions derivades de les activitats per compte pròpi o per compte aliè que s’estiguessin desenvolupant en el moment de la seva meritació, incloent les que determinen l’alta en el Sistema Especial de la Seguretat Social, sempre que la suma dels ingressos derivats dels subsidi i la resta d’activitats no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional.

No obstant, serà incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal, amb el permís retribuït recuperable regulat en el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, i amb la realització d’activitats per compte pròpia o compte aliena iniciades amb posterioritat a la sol·licitud del subsidi extraordinari per manca d’activitat quan la suma dels ingressos derivats del subsidi i la resta d’activitat sigui superior al SMI (31,66 euros/día o 950 euros/mes).

Com el puc sol·licitar?

Segons la Resolució de 30 d’abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, per la qual es desenvolupa el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per manca d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a treballadores de la llar del Règim General de la Seguretat Social regulat en el Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19:


● El subsidi extraordinari s’haurà de sol·licitar presentant el formulari disponible a la seu electrònica (SEPE) correctament complimentat. La sol·licitud anirà acompanyada de la declaració responsable signada per la persona o persones contractants, en la que es confirmi que les dades consignades per la persona treballadora en la sol·licitud ver la relació laboral que les uneix son certs.


● La presentació de la sol·licitud es realitzarà preferentment per mitjans electrònics a través de la seu electrònica del SEPE, del Registre Electrònic General de l’AGE, així com per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Quan es pot presentar la sol·licitud?

Es podrà presentar a partir del dia 5 de maig, i finalitzarà l’últim dia de vigència de la mesura a través d’aquest enllaç.

Subsidi d’atur excepcional per fi de contracte temporal

AJUT FORA DE TERMINI

Les persones treballadores que se’ls hagi extingit un contracte de duració determinada de, al menys, dos mesos de duració, amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i no comptin amb la cotització necessària per accedir a una altre prestació o subsidi si tinguessin carència de rendes en els termes establerts en l’article 275 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, tindràn dret a un subsidi d’atur excepcional.

Aquesta prestació, que ha entrat en vigor el 5 de maig de 2020, consistirà en un ajut mensual del 80% del Indicador Públic de Renda d’Efecte Múltiples mensuals vigent, i tindrà una duració d’un mes, ampliant ‘se, en el seu cas, fins l’últim dia del mes en que es finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui i tingui una duració superior a un mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com cotitzat, no existeix l’obligació de cotitzar i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als que els beneficiaris poguessin tenir dret en el futur.

Aquest subsidi serà reconegut a les persones afectades, en els termes descrits en el paràgraf anterior, per l’extinció d’un contracte laboral de duració determinada, inclosos els contracte d’interinitat, formatius i de relleu. Aquest subsidi serà incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts similars concedits per qualsevol Administració Pública.

Com puc sol·licitar el subsidi?

Les persones treballadores que sol·licitin el subsidi han de complimentar el formulari de pre sol·licitud de prestació individual i que està disponible a la seu electrònica del SEPE. Un cop complimentat s’enviarà a través de la mateixa seu electrònica del SEPE. La presentació d’aquest formulari compliment tindrà efectes de sol·licitud provisional.

Per més informació podeu consultar aquest enllaç.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: