Dues persones en una oficina

Tot el que necessites saber sobre els ERTO

Resolem tots els dubtes sobre els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació i les seves implicacions per a treballadors i empreses.

Un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació o ERTO, és un mecanisme de suspensió del contracte laboral per causes de força major que es tramitarà entre l’empresa i el SEPE, l’autoritat laboral.

Sóc treballador/a i la meva empresa ha presentat un ERTO, en què m’afecta?

Un ERTO per a una persona treballadora pot implicar o bé reducció de jornada laboral o bé una suspensió total del seu contracte. En qualsevol des dos casos, tindràs accés a la prestació contributiva per desocupació (atur), encara que no hagis complert el període de cotització necessari per a tenir-ne accés. L’Erto es pot prorrogar com a màxim fins el 30 de setembre de 2021.

Com a treballador/a no has de fer cap gestió, ja que és la teva empresa la que s’encarrega de tramitar-ho. Encara que SI t’has d’inscriure com a demanant d’ocupació a l’oficina de treball. Pots fer el tràmit online o trucant al telèfon 900 800 046.

L’import de la prestació que tens dret a cobrar és el 70% de la base reguladora del teu salari. El càlcul es fa a partir de la base de contingències professionals dels teus últims 6 mesos cotitzats. Encara que hi ha una quantitat màxima i mínima a percebre segons la teva situació familiar.

També has de saber que el període estar cobrant aquesta prestació no consumirà l’atur al qual tens dret, ja que es recupera una vegada acabat el procés. Per altra banda, l’empresa ha està obligada a mantenir els llocs de treball durant 6 mesos una vegada finalitzat l’ERTO.

La meva empresa ha presentat un ERTO mentre jo estava de baixa.

Si et trobes en situació d’incapacitat temporal (IT) o de maternitat o paternitat, i estàs afectat/da per un ERTO, les seves mesures no t’afectaran fins que el metge o metgessa et tramiti l’alta o finalitzi el període de descans per maternitat o el permís per paternitat.

En cas de causar baixa mentre duri l’ERTO:

 • En cas d’estar provocada per incapacitat temporal per contingències comunes: el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), per delegació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), abonarà la prestació per incapacitat temporal, la quantitat de la qual serà igual a la prestació per atur, amb el consum corresponent de dies de prestació.
 • En cas de maternitat o paternitat: se suspendrà el pagament de la prestació per desocupació i començarà a cobrar la prestació per maternitat o paternitat, gestionada directament per l’INSS. Una vegada que acabi la prestació per maternitat o paternitat, es reprendrà la prestació per desocupació durant el temps que quedés per percebre i la quantitat corresponent en el moment de la suspensió.
Puc treballar en una altre empresa mentre m’afecti un ERTO?

Sí. Has de tenir en compte que a partir de l’entrada en vigor del RDL 30/2020 de 29 de setembre, és a dir, a partir del dia 30/09/2020, quan les prestacions per desocupació reconegudes en l`àmbit dels ERTO’S es compatibilitzant amb la realització d’un treballa temps parcial no afectat per mesures de suspensió, no es reduirà de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.

Les persones beneficiàries de la prestació per desocupació regulades per RDL 8/2020, 17 de març, de mesures urgents extraordinàries, quina quantia s’ha vist reduïda en proporció al temps treballat, per mantenir en el moment del reconeixement inicial una o vàries relacions laborals a temps parcial no afectades per procediments e regulació temporal d’ocupació, tindran dret a percebre una compensació econòmica d’un import equivalent a lo deixat de percebre a la deducció efectuada.

Aquesta compensació s’abonarà en un únic pagament prèvia sol·licitud de l’interessat formalitzada en el model establert per tal efecte. La sol·licitud es presentarà a través de la seu electrònica el SEPE, en el termini que hi ha des de l’entrada en vigor del RDL 30/2020 de 29 de setembre (30/09/2020) i fins el dia 30 de juny de 2021.

El termini que té el SEPE per resoldre les sol·licituds presentades s’entendrà fins el 31 de juliol de 2021. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la persona sol·licitant podrà entendrà com a desestimada la sol·licitud.

I si sóc una empresa?

En cas que la teva empresa hagi reduït els seus ingressos degut a la declaració de l’emergència sanitària pots evitar, a través de l’ERTO, l’acomiadament dels teus empleats/des.

L’empresa no haurà d’abonar indemnitzacions, degut a que la persona treballadora continua vinculada a l’empresa. Així mateix, durant el període de l’ERTO, l’empresa no ha d’abonar les retribucions dels treballadors/es afectades per las suspensió; a excepció de que l’ERTO contempli la reducció de jornada, on l’empresa haurà d’abonar la part proporcional corresponent a la jornada realitzada.

En cas de presentar un ERTO per COVID-19, les empreses estan obligades a mantenir els llocs de treball durant 6 mesos una vegada hagi finalitzat l’ERTO. De lo contrari, l’empresa estarà obligada a retornar els ajuts a l’Estat.

Aquest compromís s’entendrà incomplert si es produeix l’acomiadament o extinció de contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedient.

El compromís no es considerarà incomplert quan:

 • el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora
 • per la finalització de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un comiat sinó una interrupció del mateix
 • en el cas de contractes temporals quan aquest s’extingeixi per expiració del temps acordat o la realització de l’obra o servei que constitueixi el seu objecte o quan no es pugui realitzar de forma immediata l’activitat objecte de contractació

El compromís del manteniment de l’ocupació es valorarà en atenció a les característiques específiques dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte les especificats d’aquelles empreses que presenti una alta variabilitat o estacionalitat d’ocupació.

El compromís de manteniment de l’ocupació no resultarà d’aplicació per a aquelles empreses en les que concorri un risc de concurs de creditors segons l’article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

En els supòsits de reducció de jornada o de suspensió de contractes (ERTO), l’empresa estarà exonerada de pagar les quotes a la Seguretat Social dels contractes d’aquelles persones treballadores que estiguin afectades. Aquesta exoneració serà del 100% en el cas de les empreses que el 29 de febrer de 2020 tingués menys de 50 treballadors o assimilades a persones treballadores per compte alinea . En cas contrari, serà del 75%. En qualsevol dels dos casos, l’exempció es realitzarà a instància de l’empresari/ària.

Els requisits per poder obtenir l’exoneració són els mateixos per els quals es pot presentar un ERTO per força major:

 • Que tingui causa directa en pèrdues d’activitats com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma.
 • Suspensió o cancel·lació d’activitats.
 • Tancament temporal de locals d’afluència pública.
 • Restriccions en el transport públic, i en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies.
 • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.
 • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de les persones treballadores o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària.

Al Real Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, s’especifica a l’article 4 com s’exoneraran les quotes empresarial meritades en el mes de maig i juny, i al Reial Decret-Llei 24/2020, de 26 de juny, s’especifica a l’article 4 com s’exoneraran les quotres empresarials meritades en els mesos de juliol, agost i setembre, en funció del nombre de persones treballadores de les empreses i entitats que reiniciïn l’activitat i que continuïn amb els seus contractes suspesos, així com els períodes i percentatges de jornades afectats per la represa o suspensió.

Actualment el Real Decret-llei 11/2021, de 27 de maig, manté prorrogada fins a 30 de setembre de 2021 l’exoneració de les quotes als ERTO relacionats amb la situació pandèmica.

Si la teva empresa vol presentar un ERTO, haurà de fer-ho telemàticament a través del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. No obstant, cal redactar una sol·licitud adreçada a la Tresoreria General de la Seguretat Social acompanyada de la documentació acreditativa necessària (declaració d’ingressos, balanç trimestral, etc.). Després és obligatori comunicar la presentació d’aquesta sol·licitud als treballadors i als seus representants; aquests últims hauran de tenir una còpia de la sol·licitud i la documentació adjunta. Si la sol·licitud és procedent, l’Administració emetrà, en un termini de 5 dies hàbils, una resolució en la qual es reconeixerà aquesta causa de força major. A partir d’aquí, les mesures d’ajustament que prengui l’empresa tindran efectes des del dia de la declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020).

Segons marca el Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, Les empreses i entitats que van gestionar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) basat en l’article 22 del RLD 8/2020 de 17 de març, i estiguin afectades per les causes referides en dit precepte, que impedeixin el reinici de la seva activitat, continuaran en consideració de provinents per força major total derivada de la Covid-19, mentre durin les causes esmentades i en cap cas més enllà del 30 de setembre de 2021, segons el RLD 11/2021 de 27 de maig.


Les empreses i entitats que comptin amb un expedient de regulació temporal d’ocupació autoritzat en base a l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març, des del moment en què les causes referides en el dit precepte permetin la recuperació parcial de la seva activitat, i fins al 30 de setembre de 2021, es trobaran en situació de força major parcial derivada de la Covid-19. Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d’ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, primant els ajustos en termes de reducció de jornada.

Les empreses i entitats hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l’expedient de regulació temporal d’ocupació autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d’efectes d’aquesta.
La renúncia per part de les empreses i entitats als expedients de regulació temporal d’ocupació o en el seu cas, la suspensió o regulació del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, s’efectuarà prèvia comunicació d’aquestes al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d’accés a la protecció per desocupació.

En tot cas, les empreses i entitats hauran de comunicar al SEPE aquelles variacions que es refereixen a la finalització de l’aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, en el nombre d’aquestes o en el percentatge d’activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restriccions que afecten l’activitat de l’empresa permeti la reincorporació al treball efectiu d’aquests.

No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació dels expedients de regulació temporal d’ocupació. Aquesta prohibició podrà ser exceptuada en el supòsit en el qual les persones regulades i que presten els seus serveis en el centre de treballa afectat per les noves contractacions, siguin directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació u altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació al respecte per part de l’empresa a la representació legal de les persones treballadores.

Als procediments temporals d’ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades de la Covid-19, iniciats després de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, i fins al 30 de setembre de 2020, els hi resultarà d’aplicació l’article 23 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, amb les següents especialitats:

La tramitació d’aquests expedients podran iniciar-se mentre estigui vigent un expedient de regulació temporal d’ocupació dels referits anteriorment.

Quan l’expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció s’iniciï després de la finalització d’un expedient temporal de regulació d’ocupació basat en la causa prevista en l’article 22 del Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, la data a efectes d’aquest es retrotraurà a la data de finalització d’aquest.

Els expedientes de regulació temporal d’ocupació vigents a la data d’entrada en vigor del Real Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l’empresa i fins els termini referit en la mateixa.

No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació d’aquests expedients de regulació temporal d’ocupació. Aquesta prohibició podrà ser exceptuada en el supòsit en el qual les persones regulades i que presten els seus serveis en el centre de treballa afectat per les noves contractacions, siguin directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació u altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació al respecte per part de l’empresa a la representació legal de les persones treballadores.

Les persones treballadores que es trobin en situació de suspensió de contracte o reducció de jornada com a conseqüència d’un expedient de regulació temporal de treball dels referits en aquesta normativa, seran col·lectiu prioritari per l’accés a iniciatives de formació del sistema professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. En aquest sentit, i en un termini de 3 mesos des de que entri en vigor aquesta normativa s’adoptaran les següents mesures:

Adaptació de la normativa reguladora (Ordre TMS/368/2019, de 28 de març per la que es desenvolupa la normativa que regula el Sistema de Formació professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

 1. Integració d’aquestes persones com a col·lectiu prioritari en les bases reguladores de diferents iniciatives de formació professional per al treball
 2. Programació de plans específics de formació adaptats a la realitat productiva d’aquestes persones amb especial, en aquelles relacionades amb l’adquisició de competències per la transformació digital.

Entrades relacionades:

Dues dones a una oficina

Mecanismes d’ajustament per evitar acomiadaments

Si la teva empresa està afectada pels tancaments temporals pots acollir-te a les noves mesures de flexibilització per realitzar ajustaments temporals de plantilla.

Oficina de treball del SOC || ACN

L’atur en la nova normalitat

Com puc demanar l’atur? Com renovaré la meva prestació? Resolem els teus dubtes.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: