El Govern de l’Estat aprova nous ajuts per l’hostaleria, el turisme i el comerç

Les mesures aprovades reforcen les ja existents com els ERTEs, es crea una nova línia ICO, rebaixes fiscals, ajornament de deutes tributaris i cotitzacions de la seguretat social, alhora que proposa mesures de reducció de càrregues dels lloguers de locals

El Pla de Reforç per a l’hostaleria, el turisme i el comerç aprovat pel Consell de Ministres recull unes mesures que pretén alleujar la situació d’empreses i autònoms relacionats amb aquestes activitats i atendre les seves despeses fixes com els salaris, arrendaments o pagament d’impostos, entre d’altres, per permetre que poder mantenir la seva viabilitat.

Les mesures es divideixen en els següents blocs:

Bloc 1.- Mesures dirigides a arrendament de locals de negocis

En el cas que l’arrendador tingui 10 o més locals (grans tenedors), en absència d’un acord entre les parts per a la reducció temporal de la renda o una moratòria en el pagament d’aquesta, la persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per a ús diferent del d’habitatge, podrà abans del 31 de gener de 2021 sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o entitat pública, o un gran tenedor/a, entenent per tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m², una de les següents alternatives:

  1. Una reducció del 50 per cent de la renda arrendatària durant el temps que duri l’estat d’alarma declarat per Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, i les seves pròrrogues i podrà estendre’s fins a un màxim de quatre mesos més.

2. Moratòria en el pagament de la renda arrendatària que s’aplicarà durant el període de temps que duri l’estat d’alarma declarat per Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre i les seves pròrrogues, i podrà estendre’s a les mensualitats següents, fins a un màxim de quatre mesos.

El pagament ajornat de les rendes es podrà realitzar durant un període de dos anys a comptar des de la finalització de la moratòria, i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues, repartint-se els imports ajornats de manera proporcional al llarg del període.

Per a la resta d’arrendadors de locals, s’estableix un incentiu fiscal amb el que es pretén que les persones físiques que lloguin els locals on es desenvolupin determinades activitats econòmiques vincualdes al sector turístic, d’hostaleria i del comerç, acordin voluntàriament rebaixes en la renda arrendatària corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, permetent computar com a despesa duduïble per el càlcul del rendiment de capital immobiliari la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests mesos. Aquest incentiu permet deduir fins el 100% de la quantia del lloguer mensual en el cas que l’arrendador rebaixi tota la renda.

Bloc 2.- Mesura de liquiditat i solvència

  1. L’ampliació en la carència dels prèstecs avalats per línies ICO. S’ha instrumentat l’ampliació per un any addicional de la carència per a la devolució dels prèstecs ICO, sempre i quan la carència total per a la devolució no superi els 24 mesos i dels avals de les SGR amb reafiançament de CERSA, així com el període d’amortizació, en un màxim de 3 anys, sense superar els 8 anys en el venciment total de l’operació.
  2. La segona és la creació d’un nou tram de la línia d’avals de l’ICO per a pimes i autònoms, del sector del turisme i hostaleria. Aquesta línea permetrà obtenir finançament a empreses com ara les agències de viatges i allotjaments a l’incrementar-se la garantia pública dels avals en 10 punts respecte a la línia ICO COVID-19.

Per una altra banda, les agències de viatges, operadors turístics i els serveis de reserves podran utilitzar el finançament avalat per l’ICO per a la devolució de les bestretes de clients per viatges combinats i drets de descabalament.

Per últim, dins d’aquest bloc de finançament, es proposa la creació d’una Societat de Garantia Recíproca de caràcter exclusivament turístic que té com a finalitat facilitar l’accès al finançament mitjançant garanties.

Bloc 3.- Mesures tributàries

1.S’aprova una nova edició d’aplaçament de deutes tributaris que permet aplaçar durant 6 mesos, amb 3 carències d’interessos, prèvia sol·licitud, deutes tributaris corresponents a declaracions-liquidacions i autoliquidacions en el que el termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins el 30 d’abril de 2021, ambdòs inclosos. D’aquesta manera en comptes d’ingresser els deutes en abril es faria a l’octubre.

2. Augmentar la reducció en la tributació pel sistema de mòduls en l’IRPF del 5% actual al 20% amb caràcter general per a l’any 2020. Per als sectors de l’hostaleria, el comerç i el turisme, la reducció arribarà al 35%. Aquesta mesura s’aplicarà pel quart pagament fraccionat de 2020 i per al primer pagament del 2021. Les reduccions del 20% amb caràcter general i del 35% per al turisme, hostaleria i comerç, també s’aplicaran en la tributació del règim simplificat de l’IVA corresponent a la quota devengada de 2020 i a la primera quota trimestral de 2021.

3. Reducció del número de períodes impositius afectats per la reunúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF ; l’exempció prevista per a les retribucions en espècie del servei de menjador d’empresa, aplicable al consum de menjar tant en delivery com take away; la deduïbilitat per pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de duedors i la reducció del plaç que les quanitats adeudades pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtòs cobrament.

Bloc 4.- Mesures laborals i de Seguretat Social

1. S’extenen les exempcions previstes en la disposició adicional del Reial Decret -llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació de determinats sectors econòmics que passen a ser més protegits: comerç a l’engròs de begudes, restaurants i llocs de menjar, establiments de begudes i activitats de jardins botànics, parcs zoologics i reserves naturals.

Aquesta mesura s’aplica als mesos de desembre de 2020 al gener de 2021, pendent de determinar una pròrroga en procés de negociació.

2. Aplaçament del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social que es podran beneficiar les empreses (quotes meritades entre desembre de 2020 i febrer de 2021) i autònoms (quotes meritades entre els mesos de gener a març de 2021).

En l’àmbit de la Seguretat Social, les empreses incloses en els sectors de turisme, comerç i hostaleria podran aplicar una bonificació del 50% de les quotes a la Seguretat Social per a la contractació de fixos discontinus, d’abril a octubre de 2021.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: