Noves mesures de protecció i prestacions per les persones treballadores autònomes

El govern de l’Estat ha aprovat unes noves mesures de protecció i prestacions en favor de les persones treballadores autònomes per les conseqüències de la crisi del COVID-19. Pots consultar la guia dels ajuts en aquest enllaç.

El 30 de setembre finalitzava el termini previst per a les últimes mesures adoptades, així com la prestació extraordinària per cessament d’activitat, per la qual cosa es fa necessari adoptar noves mesures en favor de les persones treballadores autònomes que, malgrat haver-se beneficiat de les anteriors, continuen sofrint els efectes econòmics generats per la crisi del COVID-19, sense que el temps transcorregut hagi millorat la seva facturació i els rendiments de la seva activitat.

Les noves mesures consisteixen a garantir uns ingressos a aquells/es treballadors/es que es veuen afectats/ades per la suspensió de l’activitat, decretada per la autoritat i aquells altres que no tenen accés a una prestació ordinària de cessament, així com al les persones treballadores autònomes de temporada que veuen reduïda la seva activitat, al mateix temps que es manté la prestació especial per cessament d’activitat, per a aquells/es autònoms/es que l’hagin percebut durant el tercer trimestre de 2020 i mantinguin les condicions per a la seva percepció en el quart trimestre, i a facilitar l’accés a la mateixa prestació a aquells altres autònoms que, havent percebut la prestació extraordinària per cessament d’activitat fins al 30 de juny, no van percebre, però acrediten en el quart trimestre les condicions exigides per a obtenir el dret a aquesta. Les prestacions es podran percebre fins al 31 de gener de 2021.

Pròrroga de la prestació per cessament d’activitat

Aquelles persones treballadores autònomes que estiguessin percebent fins al 30 de setembre del 2020 la prestació extraordinària per cessament d’activitat  podran seguir cobrant-la fins el 31 de gener del 2021, sempre que durant el quart trimestre del 2020 mantinguin els requisits per a la seva concessió.

A més, les persones treballadores autònomes que no haguessin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre de 2020 podran sol·licitar la prestació ordinària per cessament d’activitat.

Aquesta prestació és  per un import del 70% de la base reguladora i caldrà acreditar reducció de la facturació durant el quart trimestre del 2020 d’almenys el 75% en relació al mateix període del 2019 i no haver obtingut durant aquest trimestre uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejarà els rendiments nets del quart trimestre, no podent excedir a 1.939,58 euros mensuals.

La prestació començarà amb efectes des d’1 d’octubre sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

Aquesta prestació la podran sol·licitar aquelles persones que compleixen amb el següents requisits:

 • Estant afiliades i d’alta al Règim Especial dels Treballadors/es Autònoms/es
 • Haver cotitzat per cessament d’activitat com a mínim 12 mesos consecutius en els darrers 48 mesos.
 • No tenir l’edat ordinària per tenir dret a la jubilació.
 • Trobar-se al corrent de pagaments de les quotes a la Seguretat Social.

La persona treballadora autònoma, durant el període que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar la totalitat de les cotitzacions segons els tipus vigents.

No obstant, aquesta prestació serà compatible amb el treball per compte aliena si els ingressos nets del treball per compte propi i per compte aliena no superin 2,2 vegades el salari mínim interprofessional del treball i els ingressos del treball per compte aliena no superin 1,25 cops el salari mínim interprofessional. En aquest cas, la quantitat de la prestació serà del 50% de la base de cotització mínima corresponent segons activitat.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per suspensió temporal

Les persones treballadores autònomes que es veuen afectades per la suspensió total de l’activitat, decretada per la autoritat competent com a mesura de la propagació del virus COVID-19, podran sol·licitar la prestació extraordinària de cessament d’activitat,  per un import  del 50% de la base mínima de cotització (472,17 € aprox.), el 70% en el cas de famílies nombroses, si aquest és el seu únic ingrés.

En el cas d’unitats familiars amb més d’una persona autònoma que tingui dret a prestació, serà el 40% de la base mínima per a cadascuna d’elles.

Aquesta prestació es podrà sol·licitar durant el primers 15 dies de la declaració de suspensió amb efectes des d’1 d’octubre i si es sol·licita posteriorment,  des de l’endemà de la sol·licitud. El termini de sol·licitud serà durant el 15 dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament de l’activitat i finalitzarà l’últim dia del mes en el que s’acordi l’aixecament d’aquest mesura.

Aquesta prestació la podran sol·licitar aquelles persones que compleixin els requisits següents:

 • Estar afiliats i en alta en el RETA o REM, almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d’activitat.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

A més, des de el primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes al qual s’aixequi aquesta mesura, els autònoms/es estaran exonerats de l’ ingrés de les quotes. Com a obligació, hauran de mantenir-se en alta.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per reducció d’ingressos

Les persones treballadores autònomes podran sol·licitar aquesta prestació extraordinària, en el cas de no tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat ni a la prestació ordinària per cessament compatible amb el treball per compte propi, ni tenir ingressos procedents de l’activitat en l’últim trimestre de l’exercici 2020 superiors al SMI i hagin sofert en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l’activitat per compte propi d’almenys el 50% en relació als ingressos haguts en el primer trimestre del 2020.

A més, hauran de complir amb els requisits següents:

 • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el RETA o REM com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
 • No tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat ni a la prestació ordinària per cessament compatible amb el treball per compte propi, ni tenir ingressos procedents d l’activitat en l’últim trimestre de l’exercici 2020 superiors al SMI.

Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre de l’any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el quart trimestre pel mateix temps.

Rebran un quantia del 50% de la base cotització mínima (472,17 € aprox.). Si la unitat familiar disposa de  més d’una persona autònoma que tingui dret a prestació, llavors rebran el 40% per a cadascuna d’elles  (377,74 €)

Aquesta prestació tendra una durada màxima de 4 mesos amb la data límit de 31 de gener de 2021.

La prestació començarà amb efectes des d’1 d’octubre sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

Durant la percepció de la prestació  existirà la obligació de manteniment de l’alta i cotitzar per cessament d’activitat a partir del mes següent en què finalitzi la percepció de la prestació, en cas que no s’estigui cotitzant per aquest concepte i la persona autònoma estarà exonerada de la obligació de cotitzar.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a persones autònomes de temporada

Es consideren treballadors/es autònoms/es de temporada aquelles persones que al llarg dels últims dos anys hagin desenvolupat un únic treball durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, en el cas d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador/es per compte d’altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests dos anys.

Aquesta prestació la podran sol·licitar aquelles persones que compleixin els requisits següents:

 • Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors/es Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors/es de la Mar com a treballador/a per compte propi durant almenys quatre mesos en el període comprès entre els mesos de juny a desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador/a per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període comprès entre l’1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat en alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març al 31 de maig de 2020.
 • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador/a autònom/a.
 • No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador/a autònom/a perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

A més, les persones treballadores autònomes que haguessin percebut aquesta prestació rebran l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors/es per Compte Propi o Autònoms/es o, en el seu cas, en el REM.

Aquest prestació tindrà una durada màxima de 4 mesos i es començarà amb efectes des d’1 d’octubre sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar.

La gestió de totes aquestes prestacions correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina.

No obstant, les prestacions extraordinàries de cessament d’activitat per suspensió temporal, per reducció d’ingressos i per a persones autònomes de temporada seran incompatibles amb el treball per compte aliè (excepte en el cas que els ingressos del treball per compte aliè siguin inferiors a 1,25 l’import del salari mínim professional); amb el desenvolupament d’un altra activitat per compte propi; si es perceben rendiments procedents de la societat de la que la seva activitat s’hagi vist afectada pel tancament i amb la percepció de prestació de la Seguretat Social, excepte d’aquelles que ja es venien percebent per la persona i eren compatibles.

1 comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: