Treball a distància i teletreball

El Reial decret 28/2020, de 22 de setembre, regula el treball a distància, que es presti en un període de referència de tres mesos, amb un mínim del trenta per cent de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en funció de la duració del contracte.

S’entendrà per:

Treball a distància: forma d’organització de treball o de realització de l’activitat laboral conforme a la qual es presta en el domicili de la persona treballadora o en el lloc escollit per aquesta, durant tota la seva jornada laboral o part d’ella, amb caràcter regular.

Teletreball: aquell treball a distància que es porta a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

Treball presencial: aquell treball que es presta en el centre de treball o en lloc determinat per l’empresa.

Limitacions treball a distància i teletreball

En els contractes de treball amb menors i en els contractes en pràctiques i per la formació i l’aprenentatge, només cabrà un reforç de treball a distància que garanteixi, com a mínim, un percentatge del 50% de prestació de serveis presencials, sense perjudici del desenvolupament telemàtic, en el seu cas, de la formació teòrica vinculada en aquests últims.

Característiques del treball a distància

1-Voluntarietat i acord del treball a distància

Serà voluntari per a la persona treballadora i per a l’empleador/a i requerirà la signatura d’un acord de treball. La negativa de la persona treballadora a treballar a distància, no seran causa justificada de l’extensió de la relació laboral ni la modificació substancial de les condicions de treball. La decisió de treball a distància des d’una modalitat de treball presencial, serà reversible per a l’empresa i per la persona treballadora.

2-Obligacions formals de l’acord de treball a distància

L’acord del treball a distància s’haurà de realitzar per escrit. Aquest acord podrà estar incorporat al contracte de treball inicial o realitzar-se en un moment posterior, però en tot cas s’haurà formalitzar-se abans que s’iniciés el treball a distància.

3-Contingut de l’acord de treball a distància

Serà contingut mínim obligatori de l’acord de treball a distància, el següent:

 • Inventari de mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament de treball a distància concertat, inclosos els consumibles i els elements mobles, així com de la vida útil o període màxim per la renovació d’aquests.
 • Enumeració dels costos que poguessin tenir la persona treballadora pel fet de prestar serveis a distància, així com forma de quantificar la compensació que obligatòriament ha d’abonar l’empresa i moment, i forma per realitzar la mateixa, que es correspondrà, d’existir, amb la previsió recollida en el conveni o acord col·lectiu d’aplicació.
 • Horari de treball de la persona treballadora i dintre d’aquest, en el seu cas, regles de disponibilitat.
 • Percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància, en el seu cas.
 • Centre de treball de l’empresa al que queda adscrit la persona treballadora a distància i on, en seu cas, desenvolupa la part de la jornada de treball presencial.
 • Lloc de treball a distància escollit per la persona treballadora pel desenvolupament del treball a distància.
 • Duració de terminis de preavís per a l’exercici de les situacions de reversibilitat, en el seu cas.
 • Mitjans de control empresarial de l’activitat.
 • Procediment a seguir en cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el desenvolupament normal de treball a distància.
 • Instruccions dictades per l’empresa, en matèria de protecció de dades, específicament aplicables en el treball a distància.
 • Instruccions dictades per l’empresa, sobre seguretat de la informació, específicament aplicables al treball a distància.
 • Duració de l’acord de treball a distància.

4-Modificació de l’acord de treball a distància i ordenació de prioritats

 • La modificació de les condicions, deurà ser objecte d’acord entre l’empresa i la persona treballadora, formalitzant ‘se per escrit amb caràcter previ a la seva aplicació.
 • Les persones que realitzin treball a distància des de l’inici de la relació laboral durant la totalitat de la seva jornada, tindran prioritat per ocupar llocs de treball que es realitzen total o parcialment de manera presencial.
 • Els convenis o acords col·lectius podran establir els mecanismes i criteris per els quals la persona desenvolupa treball presencial poden passar a treball a distància o a l’inrevés, així com preferències vinculades a determinades circumstàncies, com les relacionades amb formació, promoció, estabilitat, o d’altres.

Drets de les persones treballadores a distància

1-Drets a la carrera professional:

 • Dret a la formació: les empreses hauran d’adoptar les mesures necessàries per garantir la participació efectiva en les accions formatives de les persones que treballin a distància, en els termes equivalents a les de les persones que presten serveis en el centre de treball de l’empresa, havent d’atendre el desenvolupament d’aquestes accions, en el possible, a les característiques en la seva prestació de serveis a distància. L’empresa ha de garantir a les persones que treballen a distància a la formació necessària per a l’adequat desenvolupament de la seva activitat tant en el moment de formalitzar l’acord de treball a distància com quan es produeixin canvis en els mitjans o tecnologies utilitzades.
 • Dret a la promoció professional: Les persones que treballen a distància tindran dret, en els mateixos termes que les que presten serveis de forma presencial, havent l’empresa d’informar a aquestes de manera expressa i per escrit, de les possibilitats d’ascens que es produeixi, ja que es tracti de llocs de desenvolupament presencial o a distància.

2-Drets relatius a la dotació i manteniment de mitjans i l’abonament i compensació de costos:

 • Dret a la dotació suficient i manteniment de mitjans, equips i eines: les persones que treballen a distància tindran dret a la dotació i manteniment adequat per part de l’empresa de tots els mitjans, equips i eines pel desenvolupament de la seva activitat, de conformitat amb l’inventari incorporat a l’acord referit anteriorment. També es garanteix l’atenció precisa en el cas de dificultats tècniques, especialment en el cas de teletreball.
 • Dret a l’abonament i compensació de costos: El desenvolupament del treball a distància haurà de ser compensat per l’empresa, i no podrà suposar l’assumpció per part de la persona treballadora dels costos relacionats amb els equips, eines i mitjans vinculats a la seva activitat laboral.

3-Drets amb repercussió en el temps de treball

 • Drets a l’horari flexible en els termes de l’acord: De conformitat amb els termes establerts en l’acord de treball a distància i la negociació col·lectiva, respectant els temps de disponibilitat obligatòria i la normativa sobre el temps de treball i descans, la persona que desenvolupa treball a distància, podrà flexibilitzar l’horari de prestació de serveis establerts.
 • Dret al registre horari adequat: El sistema de registre horari haurà de reflectir el temps que la persona treballadora realitza el treball a distància dedicat a la seva activitat laboral, sense perjudici de la flexibilitat horària, i s’haurà d’incloure, entre d’altres, el moment d’inici i finalització de la jornada habitual.

4-Drets a la prevenció de riscos laborals

Les persones que treballen a distància tenen dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i salut en el treball. L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva del treball a distància hauran de tenir en compte els riscos característics en aquesta modalitat de treball, posant especial atenció en els factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius. En particular, haurà de tenir-se en compte la distribució de la jornada, en els temps de disponibilitat i la garantia dels descansos i desconnexions durant la jornada.

5-Drets relacionats amb l’ús dels mitjans digitals

Es garantirà adequadament el dret a la intimitat i a la protecció de dades, segons els termes establerts en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.

6-Dret a la desconnexió digital

Les persones que treballen a distància, especialment en teletreball, tenen dret a la desconnexió digital fora del seu horari de treball. El deure empresarial de garantir la desconnexió comporta una limitació de l’ús dels mitjans tecnològics de comunicació empresarial i de treball durant els períodes de descans, així com el respecte a la duració màxima de la jornada. L’empresa haurà d’elaborar una política interna dirigida a persones treballadores, incloses als que ocupen llocs directius, en la qual definiran les modalitats de l’exercici del dret de desconnexió.

7-Drets col·lectius

 • Les persones que treballen a distància tenen dret a exercir els seus drets col·lectius amb el mateix contingut i abast que la resta de persones treballadores del centre al qual estan adscrites.
 • L’empresa hi haurà de subministrar a la representació legal de les persones treballadores amb els elements pel desenvolupament de la seva activitat representativa, quan sigui compatible amb la forma de prestació del treball a distància.
 • Haurà de garantir-se que les persones treballadores a distància puguin participar de manera efectiva en les activitats organitzatives o convocades per la seva representació legal o per la resta de persones treballadores en la defensa dels seus interessos laborals.

Facultats d’organització, direcció i control empresarial en el treball a distància

 • Les persones treballadores, en el desenvolupament del treball a distància, hi hauran de complir les instruccions que s’hagin establert per part de l’empresa en el marc de la legislació sobre protecció de dades. També han de complir les instruccions sobre seguretat de la informació específicament fixades per l’empresa, prèvia informació a la seva representació legal, en l’àmbit del treball a distància.
 • Les persones treballadores hi hauran de complir les condicions e instruccions d’ús i conservació establertes en l’empresa en relació amb els equips o útils informàtics.

L’empresa podrà adoptar mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment per les persones treballadores de les seves obligacions i deures laborals, incloure la utilització de mitjans telemàtics, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat i tenint en compte, si escau, la capacitat real dels treballadors amb discapacitat.

El treball a distància en la negociació col·lectiva.

 • Els convenis o acords col·lectius podran establir, en atenció a l’especificitat de l’activitat concreta en el seu àmbit, la identificació dels llocs de treball i funcions susceptibles de ser realitzades a través del treball a distància, les condicions d’accés i desenvolupament de l’activitat laboral mitjançant aquesta modalitat, la duració màxima del treball a distància, així com continguts addicionals en l’acord de treball a distància i quantes altres qüestions es consideren necessari regular.

Els convenis o acords també podran regular una jornada mínima presencial en el treball a distància, l’exercici de la reversibilitat en el treball en els locals de l’empresa, un percentatge o període de referència inferiors als fixats en El Reial decret 28/2020, a efectes de qualificar com «regular» aquesta modalitat d’execució de l’activitat laboral, un percentatge de treball presencial dels contractes formatius diferent del previst en el mateix, sempre que no sigui amb menors d’edat, així com les possibles circumstàncies extraordinàries de modulació del dret de desconnexió.

*Les previsions contingudes en el Reial decret 28/2020 no seran d’aplicació al personal laboral al servei de les Administracions Públiques, que es regirà en aquesta matèria per la seva pròpia normativa específica.

**El treball a distància implantat excepcionalment en aplicació a l’article 5 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, o com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la Covid-19, i mentre aquestes es mantinguin, continuaran resultant d’aplicació la normativa laboral ordinària. En tot cas les empreses estaran obligades a dotar de mitjans, equips, eines i consumibles que exigeixin el desenvolupament del treball a distància, així com el manteniment que resulti necessari. Si escau, la negociació col·lectiva establirà la forma de compensació dels costos derivats per la persona treballadora d’aquesta forma de treball a distància, si existeixi i no haguessin estat compensades.

Aquesta normativa entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al BOE (23/09/2020)

Per més informació consultar el Reial decret 28/2020

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: