Una dona emprenedora treballant amb el seu ordinador portàtil.

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’ocupació per a microempreses i autònoms/es

La Generalitat de Catalunya ha publicat avui una convocatòria d’ajuts per microempreses i treballadors/es autònoms que s’han vist afectats per la COVID-19.

La Generalitat de Catalunya avui ha publicat un ajut amb la finalitat que els treballadors autònoms i les microempreses, la situació de les quals s’ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19, puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

Quines empreses poden sol·licitar els ajuts?
Les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional, que compleixin tots els requisits següents:

  • Que tinguin domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya.
  • Que ocupin fins a 10 persones treballadores.
  • Que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

S’entendrà com a suspensió d’activitat un dels supòsits següents:

  • La suspensió de l’obertura de tots aquells establiments indicats a l’article 10 i l’Annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i qualsevol altra normativa que l’afecti que es pugui aprovar amb posterioritat.
  • La suspensió d’activitat a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d’acord amb la normativa vigent, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes o microempreses amb una antiguitat inferior a un any la comparació s’haurà de realitzar fent la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA o inscripció.

Quines actuacions són subvencionables?
Es subvencionaran els costos laborals dels treballadors/es que formin part de la plantilla de les empreses, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l’activitat.

Es comptabilitzaran les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma i l’hagin mantingut durant el període de suspensió de l’activitat empresarial provocada per l’estat d’alarma. Així mateix, ha d’existir un contracte formalitzat entre la persona treballadora i l’entitat beneficiària, en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.

Per tal que l’actuació sigui subvencionable, les empreses han de mantenir el 100% la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat. Les baixes voluntàries de les persones treballadores, tant si les empreses les han pogut substituir com si no, seran considerades plantilla a efectes de compliment de l’objecte de la subvenció. Els supòsits en què la relació contractual s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut procedent, la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador i per fi de la crida de les persones amb contracte fix discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó la seva interrupció o per expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova seran considerades plantilla a efectes de compliment de l’objecte de la subvenció.

L’empresa haurà d’identificar les persones que formen part de la seva plantilla en el moment de declarar-se l’estat d’alarma, i acreditar la seva permanència un cop exhaurit el termini de dotze mesos.

Quantia
La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres persones treballadores.

Un cop executada l’actuació, en el cas de no complir el compromís de manteniment de plantilla durant 12 mesos, es reduirà la quantia de l’ajut en la mateixa proporció al nombre de dies globals de tota la plantilla en què no s’ha mantingut aquest compromís.

Termini de presentació i sol·licituds

Les soLes sol·licituds s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, concretament buscant el tràmit Programa d’Incentius al manteniment de la contractació en microempreses i persones treballadores autònomes en el cercador de Tràmits gencat. El termini de sol·licitud s’inicia el 31 de juliol finalitzarà el 30 de setembre, ambdós dies inclosos.

Quina documentació s’ha de presentar?

La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent:

  • Breu memòria explicativa de l’activitat subvencionable on s’identifiquin el centre o centres de treball en els quals es desenvolupa l’activitat de l’entitat beneficiària i activitat desenvolupada i identificació de les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en el dia abans de la declaració de l’estat d’alarma, d’acord amb model normalitzat.
  • En cas que la signatura electrònica no acrediti la representativitat, l’òrgan instructor comprova d’ofici la inscripció en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar cap documentació addicional.
  • En cas de professionals col·legiats, han de presentar document original de la seva alta a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms (RETA). No obstant això, quan no es doni cap dels casos anteriors, cal aportar la documentació acreditativa de la representació amb què s’actua.
  • En cas de societats civils privades (SCP), còpia de l’escriptura pública o contracte de constitució.

Pagament i compatibilitat

Es concedirà una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% restant de la subvenció es pagarà un cop l’entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L’import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d’una quantia que superi els costos laborals de cada treballador o treballadora.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no competitiva.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: