Una persona subjecta amb les seves mans una cartera buida.

L’Ingrés Mínim Vital i la Renda Garantida de Ciutadania : tot el que necessites saber

El passat 29 de maig el Govern d’Espanya va aprovar l’Ingrés Mínim Vital, una nova prestació de la Seguretat Social dirigit a les famílies vulnerables.

El dia 29 de maig el Govern d’Espanya va aprovar l’Ingrés Mínim Vital, destinat a les famílies més vulnerables.

La normativa d’aquest ingrés es el RDL20/2020 .  AIs RDL 30/2020  i RDL 3/2021 s’han publicat modificacions per aquesta prestació, i es consolida a la Llei 19/2021.

Aquest ingrés és una prestació per llars de qualsevol mida, també unipersonals. A cada llar haurà un titular que sol·licitarà la prestació. Si la llar està formada per una sola persona, el titular ha de tenir almenys 23 anys i menys de 65 anys o majors quan no siguin beneficiaris de pensió de jubilació, que viuen sols/soles, o que, compartint domicili amb una unitat de convivència, no s’integren en la mateixa. En el cas de dones víctimes de violència de gènere o tracta d’essers humans i explotació sexual, no es tindran en compte el requisit de l’edat, ni haver iniciat els tràmits de separació o divorci.

Les persones titulars, quan estiguin integrades en una unitat de convivència, hauran de tenir una edat mínima de 23 anys, o ser majors d’edat o menors emancipats en cas de tenir fills o menors en règim de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent.

Podran ser beneficiaries també de la prestació les persones que temporalment siguin usuàries d’una prestació de serveis de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari. Aquest servei podrà ser permanent en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tracta de sers humans i explotació sexual.

Per a tot tipus de llar es requereix almenys un 1 any ininterromput de residència legal i efectiva a Espanya, excepte en situacions de violència de gènere, tracta i explotació sexual.

Per que la prestació sigui reconeguda, la família ha de tenir ingressos totals inferiors a la quantitat que percebria d’aquesta renda mínima vital pel seu tipus d’unitat de convivència. A més, per certificar que l’Ingrés Mínim Vital arribi a les llars més vulnerables, el beneficiari ha de tenir un patrimoni (descomptant la residència habitual) inferior a 3 vegades la renda garantida anual per llar unipersonal amb una escala d’increments per nombre de membres de la llar. Aquesta renda és compatible amb altres ingressos com els salaris socials, mínimes d’inserció o ajuts similars concedits per les comunitats autònomes.

La percepció de la prestació de l’ingrés mínim vital és incompatible amb la percepció de l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec, sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%, quan existeixi identitat de causant o beneficiaris d’aquesta.

L’organisme que té la competència sobre aquest ajut és l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Per sol·licitar-lo cal fer-ho a través de la seva Seu electrònica o d’aquells canals de comunicació telemàtica que l’INSS hagi habilitat en aquest cas. En aquests moments només està habilitada la seu electrònica de la Seguretat Social. Es pot accedir a la sol·licitud en el següent enllaç sol·licitud ingrés mínim vital .

L’Institut Nacional de la Seguretat Social procedirà a dictar resolució i a notificar la mateixa a la persona sol·licitant, en el termini màxim de 6 mesos, des de la data d’entrada en el registre de la sol·licitud. Transcorregut dit termini sense notificació de resolució expressa, s’entendrà desestimada.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social ha habilitat un telèfon per atendre consultes, 900202222. I també posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes un simulador per comprovar si es reconeixen els requisits i l’import a rebre en cas afirmatiu. Es pot accedir al simulador a través del següent enllaç simulador ingrés mínim vital seguretat social

La prestació es cobrarà mensualment amb 12 pagues i es pot sol·licitar a partir del 15 de juny, encara que les sol·licituds presentades en els primers 3 mesos tindrà efectes retroactius a l’1 de juny de 2020.

Per més informació:

RDL 20/2020 29 de maig

RDL 30/2020 29 de setembre

RDL 3/2021 de 2 de febrer

Llei 19/2021 de 20 de desembre

A data 23/07/20 s’ha publicat el DECRET LLEI 28/2020, de 21 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s’adopten mesures per harmonitzar aquesta prestació social amb l’ingrés mínim vital.

L’objectiu d’aquest decret llei és cal facilitar l’encaix de la prestació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), aprovada pel Govern Espanyol, amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), ja aprovada al 2017 pel Govern Català. Aquest Decret llei pretén regular el trànsit de l’RGC cap a l’IMV i a l’inrevés.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, adopta les mesures següents:

  • Els beneficiaris de la prestació de la renda garantida de ciutadania que poden tenir dret a l’ingrés mínim vital han de sol·licitar-ne l’accés, atès el caràcter subsidiari de la prestació de la renda garantida de ciutadania.
  • Reduir el termini de resolució de l’RGC dels sol·licitants de l’IMV als quals han denegat la sol·licitud de l’INSS. En aquest sentit el decret llei especifica que en el supòsit que a la unitat familiar se li hagi denegat l’ingrés mínim vital, de manera excepcional, el termini per dictar la resolució expressa és de 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació, per part del sol·licitant a l’òrgan tècnic de la prestació de la renda garantida de ciutadania, de la resolució de denegació de l’ingrés mínim vital, sempre que la sol·licitud de la prestació de la renda garantida de ciutadania s’hagi efectuat com a màxim dins dels 10 dies hàbils posteriors a la sol·licitud de la prestació estatal de l’ingrés mínim vital.
  • Reduir el termini de resolució de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals a l’ingrés mínim vital per part dels sol·licitants de l’IMV als quals se’ls ha aprovat la sol·licitud d’IMV. En aquest sentit el decret llei especifica que en el supòsit de sol·licitud de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals de beneficiaris de l’ingrés mínim vital, que regula el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, el termini per resoldre i notificar la resolució és de 30 dies hàbils a comptar de la notificació, per part de la persona beneficiària, a l’òrgan competent en matèria de prestacions complementàries als ajuts, les pensions i les prestacions estatals de la resolució en què s’atorga la prestació estatal de l’ingrés mínim vital, sempre que la sol·licitud de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals s’hagi efectuat com a màxim dins dels 10 dies hàbils posteriors a la sol·licitud de la prestació estatal de l’ingrés mínim vital.
  • No haver de retornar l’import percebut de l’RGC màxim fins a tres mesos, atès el caràcter subsidiari de l’RGC amb l’IMV, per part dels ja perceptors de l’RGC que tinguin dret a l’IMV. Vist el caràcter compatible i complementari de la renda garantida de ciutadania amb l’ingrés mínim vital, el reconeixement dels efectes retroactius de la prestació estatal és compatible i no deduïble amb la prestació de la renda garantida de ciutadania, com a màxim tres mesos, a partir de la data de la sol·licitud de l’ingrés mínim vital fins a la data de notificació, per part de la persona beneficiària, a l’òrgan tècnic de la renda garantida de ciutadana de la resolució d’atorgament de la prestació estatal.
  • La garantia del cobrament de la prestació de l’RGC o la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals vigents i reconeguts fins al moment en què s’estimi l’IMV, per a les sol·licituds presentades fins al 15 de desembre de 2020.
  • La suspensió del termini de resolució i notificació de l’RGC o la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals fins a la notificació de la resolució de l’IMV per a les sol·licituds de l’RGC pendents de resoldre abans del 15 de juny de 2020.
  • L’harmonització dels mètodes de presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent per mitjà de declaracions responsables. D’aquesta manera, s’inclou un sistema de declaració responsable, tal com s’estableix en la normativa de l’IMV, per facilitar-ne la comprensió a la ciutadania i generar espais comuns entre l’RGC i l’IMV.
  • L’harmonització del sistema d’accés a l’RGC amb la modificació del termini de resolució de la prestació de quatre a tres mesos i el manteniment del silenci positiu. Es redueix el termini que té la Generalitat de Catalunya per resoldre i notificar amb la finalitat d’equiparar tots els tipus de prestacions.
  • L’harmonització del compromís d’acordar i subscriure un pla d’activació i/o d’inclusió social també per a perceptors de l’IMV que percebin la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals corresponent. En aquest sentit les persones destinatàries de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals i derivada del dret a percebre l’ingrés mínim vital s’han de comprometre, prèviament a la resolució, al seguiment d’un pla d’activació laboral i/o d’inclusió social, depenent de les seves circumstàncies personals i de conformitat amb la Llei en matèria de renda garantida de ciutadania.

Els ajuts de la Renda Garantida de ciutadania els podeu gestionar sol·licitant cita prèvia al telèfon 900 400 012 i a la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per a més informació pots consultar els següents enllaços:

Treball i afers socials Gencat
Tràmits Gencat

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: