Un perruquer talla els cabells a un noi.

Fase 3: afectació als establiments comercials i de serveis

A partir del dijous 18 de juny, els comerços i locals de serveis poden obrir al públic, però aplicant un seguit de mesures d’higiene, seguretat, aforament i prevenció.

ATENCIÓ: Amb l’entrada en vigor de la l’Etapa de la Represa, la Generalitat de Catalunya preveu emetre noves indicacions en els propers dies. Per tant, la informació que hi ha aquí està subjecta a futurs canvis.

A partir del dijous 18 de juny Barcelona i la seva àrea metropolitana entren a la fase 3, per lo que s’aixequen algunes de les restriccions de l’estat d’alarma. Segons l’Ordre, que es publicarà properament al BOE, es podrà procedir a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que la seva activitat va ser suspesa després de la declaració de l’estat d’alarma, complint uns determinats requisits.

Aquesta nova fase del desconfinament afecta a aquells establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals els quals la seva activitat va quedar suspesa per l’estat d’alarma segons l’article 10.1 del Reial Decret 463/2020, amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda, sempre que compleixin els següents requisits:

  • Es redueixi al 50% l’aforament total en els locals comercials. En el cas d’haver-hi més d’una planta, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar la mateixa proporció.
  • Mantenir-se la distància de seguretat mínima de 1,5 metres entre clients. En aquells locals on no sigui possible, només es permetrà la permanència d’un sol client.
  • Que s’estableixi un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
  • Que es compleixin addicionalment amb les mesures de seguretat, higiene i prevenció corresponents.

Pel que fa als centres i parcs comercials es podrà procedir a la seva obertura sempre que garanteixin les següents condicions:

  • Es limiti l’aforament al 40% de la seves zones comuns.
  • Que es limiti al 50% l’aforament de cadascun dels seus establiments comercials.
  • Que es garanteixi el manteniment de la distància interpersonal de 2 metres i s’eviti les aglomeracions de persones que comprometin el compliment de la mateixa en les zones comunes i recreatives, com poden ser zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
  • Hauran de complir totes les mesures de seguretat i higiene establertes per normativa. Es podrà realitzar durant la jornada i preferentment al migdia, una pausa dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per neteja es comunicaran al consumidor per mitjà de cartellera visible o per megafonia

L’Ordre també estableix mesures addicionals aplicables als centres comercials i parcs comercials relacionades amb l’ús dels lavabos familiars, sales de lactància, mesures de neteja i desinfecció dels espais comuns, zones recreatives i la zona d’aparcament.

Recollida i repartiment

En tots aquests establiments es permet la recollida dels productes adquirits per telèfon o online, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés. Així mateix, podrà establir-se un repartiment a domicili preferent per a determinats col·lectius

Quines són les mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic?

Els establiments que obrin al públic hauran de realitzar la neteja i desinfecció com a mínim dues vegades al dia (una d’elles obligatòriament al final de la jornada), de les superfícies de contacte més freqüent com ara els poms de portes, mostradors, mobles, baranes, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carrets i cistelles de la compra, aixetes i/o altres elements de característiques similars.

Caldrà informar mitjançant cartelleria o missatges de megafonia quan es duran a terme aquestes pauses, per tal que en tingui coneixement la clientela.

Aquesta neteja haurà de dur-se a terme també en zones privades dels treballadors: vestuaris, taquilles, serveis (lavabos), cuines i àrees de descans, quan hi hagi més d’un treballador atenent al públic en el mateix establiment.

Així mateix, quan hi hagi llocs de treball compartits per més d’un treballador/a, es procedirà a la neteja i desinfecció a la finalització de cada ús. S’actuarà d’igual manera en els llocs de treball on hi hagi canvis de torn, amb especial atenció a mostradors, taules o altres elements utilitzats en els mercats de marxants, mampares, teclats, terminals de pagament (TPVs), pantalles tàctils, eines de treball i/o altres elements similars.

Com s’ha de realitzar aquesta neteja i desinfecció?

S’utilitzaran desinfectants, com ara dilucions de lleixiu (1:50) recent preparada o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es trobin en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Després de cada neteja, els materials i els equips de protecció emprats es llençaran de forma segura, procedint posteriorment al correcte rentat de mans.

Es revisaran, com a mínim una vegada al dia, el funcionament i la neteja dels sanitaris (WC) i els seus poms de porta així com les aixetes.

En el cas de la venda automàtica, màquines expenedores, bugaderies d’autoservei i activitats similars, el titular del mateix haurà d’assegurar el compliments de les mesures de seguretat, higiene i desinfecció adequades tant en els màquines com dels locals, així com informar als usuaris del correcte ús mitjançant cartellera informativa.

El titular de l’activitat serà el responsable del compliment de les mesures d’higiene i desinfecció adequades de les màquines i del local així com d’informar als usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació senyals o cartells informatius.

Ús dels serveis (WC)

No es podrà fer ús dels serveis dels establiments comercials per part dels clients, tret que sigui estrictament necessari. En aquest cas, haurà de netejar-se immediatament els sanitaris, les aixetes i els poms de la porta.

Quines mesures d’higiene i/o de prevenció pel personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic?

La distància entre venedor o proveïdor de serveis entre els clients, serà de com a mínim, 1 metre quan es disposi d’EPIs o de barreres (com ara mampares). La distància serà de 2 metres, aproximadament, si no es disposa d’aquests elements. Aquells serveis que no permetin un distanciament amb el client, com ara en les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, hauran d’utilitzar-se els EPIS adequats al nivell de risc que garanteixi la protecció de treballadors i clients, assegurant en tot moment els 2 metres de distanciament entre clients dins l’establiment.

Quines són les mesures relatives a la higiene dels clients en l’interior d’establiments i locals?

El temps de permanència a l’establiment serà l’estrictament necessari per a que els clients puguin fer la seva compra o rebre la prestació del servei.

Els establiments i locals comercials hauran de senyalitzar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre la clientela amb marques al terra o mitjançant la utilització de balises, cartelleria i senyalització per aquells casos en que sigui possible l’atenció individualitzada de més d’un client al mateix temps, que no es podrà realitzar de manera simultània pel mateix empleat o empleada.

Gel hidroalcohòlic

Els establiments i locals comercials hauran de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic amb activitat virucida a l’entrada del local, estant sempre en condicions d’ús.

Autoservei i productes de prova

Els locals comercials que disposin d’una zona d’autoservei, hauran de comptar amb un treballador o treballadora amb la finalitat d’evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients. Estar prohibit fer-se ús de mostres, productes de prova, testers o similars.

No es podran col·locar productes de telecomunicacions per l´ús i prova dels clients sense la supervisió permanent d’un treballador que pugui desinfectar de manera immediata després de la manipulació per par del client.

Emprovadors

En el sector comercial tèxtil i similars, els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona, i després de la seva utilització es netejarà i desinfectarà. Quan un client s’emprovi una peça de roba i no l’adquireixi, la persona titular de l’establiment implementarà mesures per tal que la peça de roba sigui higienitzada abans de posar-la a disposició d’altres clients/es. Aquesta mesura també serà d’aplicació sobre aquelles peces de roba retornades pels clients/es.

Aforament

Els establiments i locals hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada local i assegurar que es respecta la distància de 2 metres entre clients en el seu interior.

Els locals i establiments comercials hauran de disposar de sistemes que permetin el recompte i el control de l’aforament (personal treballador inclòs), de forma que no se superi en cap moment. Quan sigui necessari, per tal de garantir la distància de seguretat de 2 metres entre clients, es modificarà la circulació de persones i la distribució dels espais dins el local.

Quan es disposi de dues o més portes, podrà establir-se un ús diferenciat per a cadascuna d’elles per l’entrada i per la sortida, respectivament, per evitar aglomeracions.

Aparcaments

Aquells establiments comercials que disposin d’aparcaments propis pels seus treballadors o clients, que no comptin amb mitjans d’accés i lectura automàtica i sense contacte, se substituirà pel control manual i continuat per part del personal de seguretat, per un millor seguiment de l’aforament. Aquest personal de seguretat, també supervisarà l’arribada i sortida esglaonada dels treballadors i treballadores en els seus llocs de treball, segons els torns establerts pel centre. Així mateix, les portes que es trobin en el recorregut de l’aparcament i l’accés a l’establiment restaran obertes per evitar la seva manipulació, tret que contravingui per motius estrictes de seguretat.

Més informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: